. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਤੁਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥

You created the world,

तुधु संसारु उपाइआ ॥


ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥

And assigned tasks to one and all.

सिरे सिरि धंधे लाइआ ॥


ਵੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਕੁਦਰਤਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨॥

You watch over Your Creation, and through Your All-powerful Creative Potency, You cast the dice. ||2||

वेखहि कीता आपणा करि कुदरति पासा ढालि जीउ ॥२॥