. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਦਾ ਪੰਥੁ ਵਿਖੜਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥

The Way of the Lord is always such a difficult path; only a few find it, contemplating the Guru.

हरि का मारगु सदा पंथु विखड़ा को पाए गुर वीचारा ॥


ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰਾ ॥

Imbued with the Lord's Love, and intoxicated with the Shabad, he renounces ego and corruption.

हरि कै रंगि राता सबदे माता हउमै तजे विकारा ॥


ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੩॥

O Nanak, imbued with the Naam, and the Love of the One Lord, he is embellished with the Word of the Shabad. ||4||3||

नानक नामि रता इक रंगी सबदि सवारणहारा ॥४॥३॥