. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਅਵਗੁਣ ਛੋਡਿ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਰਿ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਹੀ ਜੀਉ ॥

Renounce corruption, and seek virtue; committing sins, you shall only come to regret and repent.

अवगुण छोडि गुणा कउ धावहु करि अवगुण पछुताही जीउ ॥


ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਕੀਚ ਬੁਡਾਹੀ ਜੀਉ ॥੨॥

You do not know the difference between good and evil; again and again, you sink into the mud. ||2||

सर अपसर की सार न जाणहि फिरि फिरि कीच बुडाही जीउ ॥२॥