. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

O my Great Lord and Master, You are unfathomable and infinite.

वडे मेरे साहिबा अलख अपारा ॥


ਕਿਉ ਕਰਿ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਜਾਣਾ ॥

How should I make and offer my prayer? I do not know what to say.

किउ करि करउ बेनंती हउ आखि न जाणा ॥


ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤਾ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥

If You bless me with Your Glance of Grace, I realize the Truth.

नदरि करहि ता साचु पछाणा ॥


ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਤਾਮਿ ਤੇਰਾ ਜਾਮਿ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥

Only then do I come to realize the Truth, when You Yourself instruct me.

साचो पछाणा तामि तेरा जामि आपि बुझावहे ॥


ਦੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾਰਿ ਕੀਏ ਸਹਸਾ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥

The pain and hunger of the world are Your making; dispel this doubt.

दूख भूख संसारि कीए सहसा एहु चुकावहे ॥


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥

Prays Nanak, ones skepticism is taken away, when he understands the Guru's wisdom.

बिनवंति नानकु जाइ सहसा बुझै गुर बीचारा ॥


ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੈ ਆਪਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥੬॥

The Great Lord Master is unfathomable and infinite. ||6||

वडा साहिबु है आपि अलख अपारा ॥६॥