. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰਾਣੀ ॥

You are the Creator; all are created by You. What can any mortal being do?

तूं करता कीआ सभु तेरा किआ को करे पराणी ॥


ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਸਾਈ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥

He alone, upon whom You shower Your Grace, is absorbed into the Truth. ||4||

जा कउ नदरि करहि तूं अपणी साई सचि समाणी ॥४॥