. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥

He created birth, death and attachment.

जमणु मरणा मोहु उपाइआ ॥


ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥

The Creator has ordained coming and going in reincarnation.

आवणु जाणा करतै लिखि पाइआ ॥


ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਜਿ ਹਰਿ ਆਪੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

For the sake of Prahlaad, the Lord Himself appeared.

प्रहलाद कै कारजि हरि आपु दिखाइआ ॥


ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ॥੧੦॥

The word of the devotee came true. ||10||

भगता का बोलु आगै आइआ ॥१०॥