. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਿ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਸਿਖਾ ॥

The Sikhs travelled with the Guru, the True Guru, on the path, along the road.

मारगि पंथि चले गुर सतिगुर संगि सिखा ॥


ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਬਣੀ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਿਮਖ ਵਿਖਾ ॥

Night and day, devotional worship services were held, each and every instant, with each step.

अनदिनु भगति बणी खिनु खिनु निमख विखा ॥


ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਵੇਖਣਿ ਆਇਆ ॥

Devotional worship services to the Lord God were held, and all the people came to see the Guru.

हरि हरि भगति बणी प्रभ केरी सभु लोकु वेखणि आइआ ॥


ਜਿਨ ਦਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਤਿਨ ਆਪਿ ਹਰਿ ਮੇਲਾਇਆ ॥

Whoever was blessed with the Darshan of the Guru, the True Guru, the Lord united with Himself.

जिन दरसु सतिगुर गुरू कीआ तिन आपि हरि मेलाइआ ॥


ਤੀਰਥ ਉਦਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਣ ਅਰਥਾ ॥

The True Guru made the pilgrimage to the sacred shrines, for the sake of saving all the people.

तीरथ उदमु सतिगुरू कीआ सभ लोक उधरण अरथा ॥


ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਿ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਸਿਖਾ ॥੨॥

The Sikhs travelled with the Guru, the True Guru, on the path, along the road. ||2||

मारगि पंथि चले गुर सतिगुर संगि सिखा ॥२॥