. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ॥

The Tenth Gate is the home of the inaccessible, infinite Supreme Lord.

दसम दुआरा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ॥


ਊਪਰਿ ਹਾਟੁ ਹਾਟ ਪਰਿ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਤਰਿ ਥਾਤੀ ॥੪॥

Above the store is a niche, and within this niche is the commodity. ||4||

ऊपरि हाटु हाट परि आला आले भीतरि थाती ॥४॥