. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਹਮ ਬਡ ਕਬਿ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ॥

I am a great poet, of noble heritage; I am a Pandit, a religious scholar, a Yogi and a Sannyaasi;

हम बड कबि कुलीन हम पंडित हम जोगी संनिआसी ॥


ਗਿਆਨੀ ਗੁਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁਧਿ ਕਬਹਿ ਨ ਨਾਸੀ ॥੨॥

I am a spiritual teacher, a warrior and a giver - such thinking never ends. ||2||

गिआनी गुनी सूर हम दाते इह बुधि कबहि न नासी ॥२॥