. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥

I am a sinner, without any virtue at all.

हम अपराधी निरगुनीआरे ॥


ਨਾ ਕਿਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥

I do not serve You, or do any good deeds.

ना किछु सेवा ना करमारे ॥


ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ ॥

By great good fortune, I have found the boat - the Guru.

गुरु बोहिथु वडभागी मिलिआ ॥


ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗਿ ਪਾਥਰ ਤਰਿਆ ॥੮॥੨॥

Slave Nanak has crossed over, with Him. ||8||2||

नानक दास संगि पाथर तरिआ ॥८॥२॥