. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਤਨੁ ਮਨੁ ਵਾਰੀ ਵਾਰਿ ਘੁਮਾਈ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੨੭॥

I offer my body and mind in sacrifice to my Guru; I am a sacrifice to Him. ||27||

तनु मनु वारी वारि घुमाई अपने गुर विटहु बलिहारी ॥२७॥