. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥੧੦॥

Those who worship Him, but do not know the Way, are polluted with the love of duality. ||10||

पूजा करहि परु बिधि नही जाणहि दूजै भाइ मलु लाई ॥१०॥