. Sri Guru Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib Verse

ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ ॥

All strict rituals are just clever contrivances.

सभि संजम रहे सिआणपा ॥


ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥

My God knows everything.

मेरा प्रभु सभु किछु जाणदा ॥


ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਵਰਤਾਇਓ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੭॥

He has made His Glory manifest, and all people celebrate Him. ||17 |

प्रगट प्रतापु वरताइओ सभु लोकु करै जैकारु जीउ ॥१७॥