. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 767 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 767 of 1430

ਸਾਜਨ ਰਾਂਗਿ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥

Saajan Raang Rangeelarrae Rang Laal Banaaeiaa ||5||

My friends are happy in the Love of the Lord; they nurture love for their Beloved. ||5||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੫:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥

Athasath Theerathh Punn Poojaa Naam Saachaa Bhaaeiaa ||

The sixty-eight holy places of pilgrimage, charity and worship, are found in the love of the True Name.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੫:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਸਾਜੇ ਥਾਪਿ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥

Aap Saajae Thhaap Vaekhai Thisai Bhaanaa Bhaaeiaa ||

He Himself creates, establishes and beholds all, by the Pleasure of His Will.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੫:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ॥

Aap Musai Math Hoshheeai Kio Raahu Pashhaanai ||

He is impaired, and his understanding is inadequate; how will he know the way?

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥

Andhhaa Aagoo Jae Thheeai Kio Paadhhar Jaanai ||

If a blind man is made the leader, how will he know the way?

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁ ਬੂਡੌ ਧੰਧਲੀ ॥

Vin Naam Har Kae Kashh N Soojhai Andhh Boodda Dhhandhhalee ||

Without the Lord's Name, they cannot see anything; the blind are drowned in worldly entanglements.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੬:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਰਾਹਿ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ ॥

Kio Raahi Jaavai Mehal Paavai Andhh Kee Math Andhhalee ||

How can he follow the path and reach the Mansion of the Lord's Presence? Blind is the understanding of the blind.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਰ ਜੋੜਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ॥੬॥

Kar Jorr Gur Pehi Kar Binanthee Raahu Paadhhar Gur Dhasai ||6||

With your palms pressed together, pray to the Guru to show you the way. ||6||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੬:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥

Dhin Raath Chaanan Chaao Oupajai Sabadh Gur Kaa Man Vasai ||

Day and night, the Divine Light shines forth and joy wells up, when the Word of the Guru's Shabad abides in the mind.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੬:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਖੋਲ੍ਹ੍ਹਉ ਗੰਠੜੀ ਦੂਖੀ ਭਰਿ ਆਇਆ ॥

Kis Pehi Kholho Gantharree Dhookhee Bhar Aaeiaa ||

Unto whom should I tie up and give the bundle of my pains?

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥

Man Paradhaesee Jae Thheeai Sabh Dhaes Paraaeiaa ||

If the man becomes a stranger to God, then all the world becomes a stranger to him.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦੂਖੀ ਭਰਿ ਆਇਆ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਬਿਧਿ ਮੇਰੀਆ ॥

Dhookhee Bhar Aaeiaa Jagath Sabaaeiaa Koun Jaanai Bidhh Maereeaa ||

The whole world is overflowing with pain and suffering; who can know the state of my inner self?

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ ॥

Aavanae Jaavanae Kharae Ddaraavanae Thott N Aavai Faereeaa ||

Comings and goings are terrible and dreadful; there is no end to the rounds of reincarnation.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੭:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

Naam Vihoonae Oonae Jhoonae Naa Gur Sabadh Sunaaeiaa ||

Without the Naam, he is vacant and sad; he does not listen to the Word of the Guru's Shabad.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੭:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥੭॥

Man Paradhaesee Jae Thheeai Sabh Dhaes Paraaeiaa ||7||

If the mind becomes a stranger to God, then all the world becomes a stranger to him. ||7||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੭:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥

Gur Mehalee Ghar Aapanai So Bharapur Leenaa ||

One who finds the Guru's Mansion within the home of his own being, merges in the All-pervading Lord.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਚ ਸਬਦਿ ਪਤੀਣਾ ॥

Saevak Saevaa Thaan Karae Sach Sabadh Patheenaa ||

The sevadar performs selfless service when he is pleased, and confirmed in the True Word of the Shabad.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ ਸੁ ਮਹਲੁ ਮਹਲਾ ਅੰਤਰੇ ॥

Sabadhae Patheejai Ank Bheejai S Mehal Mehalaa Antharae ||

Confirmed in the Shabad, with her being softened by devotion, the bride dwells in the Mansion of the Lord's Presence, deep within her being.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਤਰੇ ॥

Aap Karathaa Karae Soee Prabh Aap Anth Nirantharae ||

The Creator Himself creates; God Himself, in the end, is endless.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੮:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥

Gur Sabadh Maelaa Thaan Suhaelaa Baajanth Anehadh Beenaa ||

Through the Word of the Guru's Shabad, the mortal is united, and then embellished; the unstruck melody of the sound current resounds.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੮:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥੮॥

Gur Mehalee Ghar Aapanai So Bharipur Leenaa ||8||

One who finds the Guru's Mansion within the home of his own being, merges in the All-pervading Lord. ||8||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੮:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਈ ॥

Keethaa Kiaa Saalaaheeai Kar Vaekhai Soee ||

Why praise that which is created? Praise instead the One who created it and watches over it.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥

Thaa Kee Keemath N Pavai Jae Lochai Koee ||

His value cannot be estimated, no matter how much one may wish.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਮੁਲਏ ॥

Jai Jai Kaar Karehi Thudhh Bhaavehi Gur Kai Sabadh Amuleae ||

He alone celebrates victory, who is pleasing to You, through the Invaluable Word of the Guru's Shabad.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੯:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਏ ॥

Keemath So Paavai Aap Jaanaavai Aap Abhul N Bhuleae ||

He alone can estimate the Lord's value, whom the Lord Himself causes to know. He is not mistaken; He does not make mistakes.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੯:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਦੇਖਿਆ ਦੇਵੈ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥੯॥੨॥੫॥

Naanak Jin Kar Dhaekhiaa Dhaevai Math Saaee ||9||2||5||

O Nanak, the One who created the creation, watches over it; He alone bestows understanding. ||9||2||5||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੯:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹੀਣਉ ਨੀਚੁ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸਾਚੁ ਨ ਛੋਡਉ ਭਾਈ ॥

Heeno Neech Karo Baenanthee Saach N Shhoddo Bhaaee ||

I am lowly and abject - I offer my prayer; may I never forsake the True Name, O Sibling of Destiny.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੫) ੯:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੭


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

Raag Soohee Shhanth Mehalaa 3 Ghar 2

Raag Soohee, Chhant, Third Mehl, Second House:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੭


ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ॥

Sukh Sohilarraa Har Dhhiaavahu ||

Meditate on the Lord, and find peace and pleasure.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥

Guramukh Har Fal Paavahu ||

As Gurmukh, obtain the Lord's fruitful rewards.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥

Guramukh Fal Paavahu Har Naam Dhhiaavahu Janam Janam Kae Dhookh Nivaarae ||

As Gurmukh,obtain the fruit of the Lord,and meditate on the Lord's Name; the pains of countless lifetimes shall be erased.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Amar Das


ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪਣੇ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨਿ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥

Balihaaree Gur Apanae Vittahu Jin Kaaraj Sabh Savaarae ||

I am a sacrifice to my Guru, who has arranged and resolved all my affairs.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Amar Das


ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਾਪਹੁ ਸੁਖ ਫਲ ਹਰਿ ਜਨ ਪਾਵਹੁ ॥

Har Prabh Kirapaa Karae Har Jaapahu Sukh Fal Har Jan Paavahu ||

The Lord God will bestow His Grace, if you meditate on the Lord; O humble servant of the Lord, you shall obtain the fruit of peace.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Amar Das


ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ॥੧॥

Naanak Kehai Sunahu Jan Bhaaee Sukh Sohilarraa Har Dhhiaavahu ||1||

Says Nanak, listen O humble Sibling of Destiny: meditate on the Lord, and find peace and pleasure. ||1||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Amar Das


ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

Jin Ko Dhhur Likhiaa Thin Gur Miliaa Thin Janam Maran Bho Bhaagaa ||

Those who have such pre-ordained destiny, meet the Guru, and their fears of birth and death leave them.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Amar Das


ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥

Guramath Sehajae Naam Dhhiaaeae ||

Under Guru's Instruction, I meditate intuitively on the Naam.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Amar Das


ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭੀਨੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥

Sun Har Gun Bheenae Sehaj Subhaaeae ||

Hearing the Glorious Praises of the Lord, I am intuitively drenched with His Love.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੩) ਛੰਤ (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Amar Das


 
Displaying Ang 767 of 1430