. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 763 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 763 of 1430

ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਦੇਹਿ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥

Aakhaa Birathhaa Jeea Kee Gur Sajan Dhaehi Milaae Jeeo ||

I tell to him the pain of my soul, and beg him to unite me with the Guru, my Best Friend.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

Jo Dheesai Gurasikharraa This Niv Niv Laago Paae Jeeo ||

When I see a Sikh of the Guru, I humbly bow and fall at his feet.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੋਈ ਦਸਿ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

Soee Dhas Oupadhaesarraa Maeraa Man Anath N Kaahoo Jaae Jeeo ||

I ask that he impart to me such an understanding, that my mind will not go out wandering anywhere else.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂੰ ਡੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ ॥

Eihu Man Thai Koon Ddaevasaa Mai Maarag Dhaehu Bathaae Jeeo ||

I dedicate this mind to you. Please, show me the Path to God.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚਲਿ ਕੈ ਮੈ ਤਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ਜੀਉ ॥

Ho Aaeiaa Dhoorahu Chal Kai Mai Thakee Tho Saranaae Jeeo ||

I have come so far, seeking the Protection of Your Sanctuary.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮੈ ਆਸਾ ਰਖੀ ਚਿਤਿ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥

Mai Aasaa Rakhee Chith Mehi Maeraa Sabho Dhukh Gavaae Jeeo ||

Within my mind, I place my hopes in You; please, take my pain and suffering away!

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥

Eith Maarag Chalae Bhaaeearrae Gur Kehai S Kaar Kamaae Jeeo ||

So walk on this Path, O sister soul-brides; do that work which the Guru tells you to do.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਤਿਆਗੇਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥

Thiaagaen Man Kee Matharree Visaaraen Dhoojaa Bhaao Jeeo ||

Abandon the intellectual pursuits of the mind, and forget the love of duality.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਇਉ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥

Eio Paavehi Har Dharasaavarraa Neh Lagai Thathee Vaao Jeeo ||

In this way, you shall obtain the Blessed Vision of the Lord's Darshan; the hot winds shall not even touch you.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥

Ho Aapahu Bol N Jaanadhaa Mai Kehiaa Sabh Hukamaao Jeeo ||

By myself, I do not even know how to speak; I speak all that the Lord commands.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥

Har Bhagath Khajaanaa Bakhasiaa Gur Naanak Keeaa Pasaao Jeeo ||

I am blessed with the treasure of the Lord's devotional worship; Guru Nanak has been kind and compassionate to me.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੧੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮੈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਜੀਉ ॥

Mai Bahurr N Thrisanaa Bhukharree Ho Rajaa Thripath Aghaae Jeeo ||

I shall never again feel hunger or thirst; I am satisfied, satiated and fulfilled.

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੧੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੩॥

Jo Gur Dheesai Sikharraa This Niv Niv Laago Paae Jeeo ||3||

When I see a Sikh of the Guru, I humbly bow and fall at his feet. ||3||

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ੩:੧੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

Raag Soohee Shhanth Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Soohee, Chhant, First Mehl, First House:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੩


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੩


ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅੜੈ ਘਰਿ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

Bhar Joban Mai Math Paeeearrai Ghar Paahunee Bal Raam Jeeo ||

Intoxicated with the wine of youth, I did not realize that I was only a guest at my parents' home (in this world.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੈਲੀ ਅਵਗਣਿ ਚਿਤਿ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

Mailee Avagan Chith Bin Gur Gun N Samaavanee Bal Raam Jeeo ||

My consciousness is polluted with faults and mistakes; without the Guru, virtue does not even enter into me.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਗਵਾਇਆ ॥

Gun Saar N Jaanee Bharam Bhulaanee Joban Baadh Gavaaeiaa ||

I have not known the value of virtue; I have been deluded by doubt. I have wasted away my youth in vain.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਰੁ ਘਰੁ ਦਰੁ ਦਰਸਨੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਪਿਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

Var Ghar Dhar Dharasan Nehee Jaathaa Pir Kaa Sehaj N Bhaaeiaa ||

I have not known my Husband Lord, His celestial home and gate, or the Blessed Vision of His Darshan. I have not had the pleasure of my Husband Lord's celestial peace.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਿ ਨ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ ਸੂਤੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥

Sathigur Pooshh N Maarag Chaalee Soothee Rain Vihaanee ||

After consulting the True Guru, I have not walked on the Path; the night of my life is passing away in sleep.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਣਿ ਰਾਡੇਪਾ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ॥੧॥

Naanak Baalathan Raaddaepaa Bin Pir Dhhan Kumalaanee ||1||

O Nanak, in the prime of my youth, I am a widow; without my Husband Lord, the soul-bride is wasting away. ||1||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਮੈ ਵਰੁ ਦੇਹਿ ਮੈ ਹਰਿ ਵਰੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

Baabaa Mai Var Dhaehi Mai Har Var Bhaavai This Kee Bal Raam Jeeo ||

O father, give me in marriage to the Lord; I am pleased with Him as my Husband. I belong to Him.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

Rav Rehiaa Jug Chaar Thribhavan Baanee Jis Kee Bal Raam Jeeo ||

He is pervading throughout the four ages, and the Word of His Bani permeates the three worlds.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ ॥

Thribhavan Kanth Ravai Sohaagan Avaganavanthee Dhoorae ||

The Husband Lord of the three worlds ravishes and enjoys His virtuous brides, but He keeps the ungraceful and unvirtuous ones far away.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

Jaisee Aasaa Thaisee Manasaa Poor Rehiaa Bharapoorae ||

As are our hopes, so are our minds' desires, which the All-pervading Lord brings to fulfillment.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣਿ ਰਾਂਡ ਨ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ ॥

Har Kee Naar S Sarab Suhaagan Raandd N Mailai Vaesae ||

The bride of the Lord is forever happy and virtuous; she shall never be a widow, and she shall never have to wear dirty clothes.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ ॥੨॥

Naanak Mai Var Saachaa Bhaavai Jug Jug Preetham Thaisae ||2||

O Nanak, I love my True Husband Lord; my Beloved is the same, age after age. ||2||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਸਾਹੁਰੈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

Baabaa Lagan Ganaae Han Bhee Vannjaa Saahurai Bal Raam Jeeo ||

O Baba, calculate that auspicious moment, when I too shall be going to my in-laws' house.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ਸੋ ਨ ਟਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

Saahaa Hukam Rajaae So N Ttalai Jo Prabh Karai Bal Raam Jeeo ||

The moment of that marriage will be set by the Hukam of God's Command; His Will cannot be changed.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਕਰਤੈ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥

Kirath Paeiaa Karathai Kar Paaeiaa Maett N Sakai Koee ||

The karmic record of past deeds, written by the Creator Lord, cannot be erased by anyone.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜਾਞੀ ਨਾਉ ਨਰਹ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਤਿਹੁ ਲੋਈ ॥

Jaanjee Naao Nareh Nihakaeval Rav Rehiaa Thihu Loee ||

The most respected member of the marriage party, my Husband, is the independent Lord of all beings, pervading and permeating the three worlds.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਾਇ ਨਿਰਾਸੀ ਰੋਇ ਵਿਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਤੇ ॥

Maae Niraasee Roe Vishhunnee Baalee Baalai Haethae ||

Maya, crying out in pain, leaves, seeing that the bride and the groom are in love.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤੇ ॥੩॥

Naanak Saach Sabadh Sukh Mehalee Gur Charanee Prabh Chaethae ||3||

O Nanak, the peace of the Mansion of God's Presence comes through the True Word of the Shabad; the bride keeps the Guru's Feet enshrined in her mind. ||3||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਬਾਬੁਲਿ ਦਿਤੜੀ ਦੂਰਿ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰਿ ਪੇਈਐ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

Baabul Dhitharree Dhoor Naa Aavai Ghar Paeeeai Bal Raam Jeeo ||

My father has given me in marriage far away, and I shall not return to my parents' home.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੪ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 763 of 1430