. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 762 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 762 of 1430

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥

Jinh Ko Bheae Dhaeiaal Thinh Saadhhoo Sang Bhaeiaa ||

They alone join the Saadh Sangat, unto whom the Lord becomes Merciful.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਵਾਦਿ ਜੋਨੀ ਭਰਮਤੇ ॥੫॥

Bin Boojhae Sabh Vaadh Jonee Bharamathae ||5||

Without understanding, they are totally useless, and they wander in reincarnation. ||5||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਜਨੀ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥੬॥

Anmrith Har Kaa Naam Thinhee Janee Jap Laeiaa ||6||

They chant and meditate on the Ambrosial Name of the Lord. ||6||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਖੋਜਹਿ ਕੋਟਿ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤ ਕੇ ॥

Khojehi Kott Asankh Bahuth Ananth Kae ||

Uncounted millions, so many they are endless, search for Him.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਪਿ ਨੇੜਾ ਤਿਸੁ ਹੇ ॥੭॥

Jis Bujhaaeae Aap Naerraa This Hae ||7||

But only that one, who understands his own self, sees God near at hand. ||7||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥

Visar Naahee Dhaathaar Aapanaa Naam Dhaehu ||

Never forget me, O Great Giver - please bless me with Your Naam.

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥

Gun Gaavaa Dhin Raath Naanak Chaao Eaehu ||8||2||5||16||

To sing Your Glorious Praises day and night - O Nanak, this is my heart-felt desire. ||8||2||5||16||

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ. (੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਜੀ

Raag Soohee Mehalaa 1 Kuchajee

Raag Soohee, First Mehl, Kuchajee ~ The Ungraceful Bride:

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੨


ਮੰਞੁ ਕੁਚਜੀ ਅੰਮਾਵਣਿ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

Mannj Kuchajee Anmaavan Ddosarrae Ho Kio Sahu Raavan Jaao Jeeo ||

I am ungraceful and ill-mannered, full of endless faults. How can I go to enjoy my Husband Lord?

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਇਕ ਦੂ ਇਕਿ ਚੜੰਦੀਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥

Eik Dhoo Eik Charrandheeaa Koun Jaanai Maeraa Naao Jeeo ||

Each of His soul-brides is better than the rest - who even knows my name?

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ ਜੀਉ ॥

Jinhee Sakhee Sahu Raaviaa Sae Anbee Shhaavarreeeaehi Jeeo ||

Those brides who enjoy their Husband Lord are very blessed, resting in the shade of the mango tree.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਞੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥

Sae Gun Mannj N Aavanee Ho Kai Jee Dhos Dhharaeo Jeeo ||

I do not have their virtue - who can I blame for this?

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਿਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥

Kiaa Gun Thaerae Vithharaa Ho Kiaa Kiaa Ghinaa Thaeraa Naao Jeeo ||

Which of Your Virtues, O Lord, should I speak of? Which of Your Names should I chant?

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਇਕਤੁ ਟੋਲਿ ਨ ਅੰਬੜਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਤੇਰੈ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

Eikath Ttol N Anbarraa Ho Sadh Kurabaanai Thaerai Jaao Jeeo ||

I cannot even reach one of Your Virtues. I am forever a sacrifice to You.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਿਕੁ ਜੀਉ ॥

Sueinaa Rupaa Rangulaa Mothee Thai Maanik Jeeo ||

Gold, silver, pearls and rubies are pleasing.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿਤੀਆ ਮੈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿਤੁ ਜੀਉ ॥

Sae Vasathoo Sehi Dhitheeaa Mai Thinh Sio Laaeiaa Chith Jeeo ||

My Husband Lord has blessed me with these things, and I have focused my thoughts on them.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੰਦਰ ਮਿਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Mandhar Mittee Sandharrae Pathhar Keethae Raas Jeeo ||

Palaces of brick and mud are built and decorated with stones;

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁਲੀਅਸੁ ਤਿਸੁ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Ho Eaenee Ttolee Bhuleeas This Kanth N Baithee Paas Jeeo ||

I have been fooled by these decorations, and I do not sit near my Husband Lord.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਬਰਿ ਕੂੰਜਾ ਕੁਰਲੀਆ ਬਗ ਬਹਿਠੇ ਆਇ ਜੀਉ ॥

Anbar Koonjaa Kuraleeaa Bag Behithae Aae Jeeo ||

The cranes shriek overhead in the sky, and the herons have come to rest.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾ ਧਨ ਚਲੀ ਸਾਹੁਰੈ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਅਗੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

Saa Dhhan Chalee Saahurai Kiaa Muhu Dhaesee Agai Jaae Jeeo ||

The bride has gone to her father-in-law's house; in the world hereafter, what face will she show?

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ ਝਾਲੁ ਥੀਆ ਭੁਲੀ ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥

Suthee Suthee Jhaal Thheeaa Bhulee Vaattarreeaas Jeeo ||

She kept sleeping as the day dawned; she forgot all about her journey.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ ਮੁਤੀਅਸੁ ਦੁਖਾ ਕੂੰ ਧਰੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥

Thai Seh Naalahu Mutheeas Dhukhaa Koon Dhhareeaas Jeeo ||

She separated herself from her Husband Lord, and now she suffers in pain.

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੁਧੁ ਗੁਣ ਮੈ ਸਭਿ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Thudhh Gun Mai Sabh Avaganaa Eik Naanak Kee Aradhaas Jeeo ||

Virtue is in You, O Lord; I am totally without virtue. This is Nanak's only prayer:

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਭਿ ਰਾਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਡੋਹਾਗਣਿ ਕਾਈ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥੧॥

Sabh Raathee Sohaaganee Mai Ddohaagan Kaaee Raath Jeeo ||1||

You give all Your nights to the virtuous soul-brides. I know I am unworthy, but isn't there a night for me as well? ||1||

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੧:੧੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸੁਚਜੀ ॥

Soohee Mehalaa 1 Suchajee ||

Soohee, First Mehl, Suchajee ~ The Noble And Graceful Bride:

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੨


ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਸਭੁ ਕੋ ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰੀ ਰਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Jaa Thoo Thaa Mai Sabh Ko Thoo Saahib Maeree Raas Jeeo ||

When I have You, then I have everything. O my Lord and Master, You are my wealth and capital.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੁਧੁ ਅੰਤਰਿ ਹਉ ਸੁਖਿ ਵਸਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਿ ਸਾਬਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Thudhh Anthar Ho Sukh Vasaa Thoon Anthar Saabaas Jeeo ||

Within You, I abide in peace; within You, I am congratulated.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਭਾਣੈ ਤਖਤਿ ਵਡਾਈਆ ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Bhaanai Thakhath Vaddaaeeaa Bhaanai Bheekh Oudhaas Jeeo ||

By the Pleasure of Your Will, You bestow thrones and greatness. And by the Pleasure of Your Will, You make us beggars and wanderers.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਭਾਣੈ ਥਲ ਸਿਰਿ ਸਰੁ ਵਹੈ ਕਮਲੁ ਫੁਲੈ ਆਕਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Bhaanai Thhal Sir Sar Vehai Kamal Fulai Aakaas Jeeo ||

By the Pleasure of Your Will, the ocean flows in the desert, and the lotus blossoms in the sky.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਭਾਣੈ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਝਿ ਭਰੀਆਸਿ ਜੀਉ ॥

Bhaanai Bhavajal Langheeai Bhaanai Manjh Bhareeaas Jeeo ||

By the Pleasure of Your Will, one crosses over the terrifying world-ocean; by the Pleasure of Your Will, he sinks down into it.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗੁਲਾ ਸਿਫਤਿ ਰਤਾ ਗੁਣਤਾਸਿ ਜੀਉ ॥

Bhaanai So Sahu Rangulaa Sifath Rathaa Gunathaas Jeeo ||

By the Pleasure of His Will, that Lord becomes my Husband, and I am imbued with the Praises of the Lord, the treasure of virtue.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਭੀਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਣਿ ਜਾਣਿ ਮੁਈਆਸਿ ਜੀਉ ॥

Bhaanai Sahu Bheehaavalaa Ho Aavan Jaan Mueeaas Jeeo ||

By the Pleasure of Your Will, O my Husband Lord, I am afraid of You, and I come and go, and die.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੂ ਸਹੁ ਅਗਮੁ ਅਤੋਲਵਾ ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਢਹਿ ਪਈਆਸਿ ਜੀਉ ॥

Thoo Sahu Agam Atholavaa Ho Kehi Kehi Dtehi Peeaas Jeeo ||

You, O my Husband Lord, are inaccessible and immeasurable; talking and speaking of You, I have fallen at Your Feet.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਮੈ ਦਰਸਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸਿ ਜੀਉ ॥

Kiaa Maago Kiaa Kehi Sunee Mai Dharasan Bhookh Piaas Jeeo ||

What should I beg for? What should I say and hear? I am hungry and thirsty for the Blessed Vision of Your Darshan.

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥੨॥

Gur Sabadhee Sahu Paaeiaa Sach Naanak Kee Aradhaas Jeeo ||2||

Through the Word of the Guru's Teachings, I have found my Husband Lord. This is Nanak's true prayer. ||2||

ਸੂਹੀ ਸੁਚਜੀ (ਮਃ ੧) ੨:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੬੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਣਵੰਤੀ ॥

Soohee Mehalaa 5 Gunavanthee ||

Soohee, Fifth Mehl, Gunvantee ~ The Worthy And Virtuous Bride:

ਸੂਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੬੩


 
Displaying Ang 762 of 1430