. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 70 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 70 of 1430

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਚੁ ਦਿੜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਚਿ ਸੰਜਮਿ ਰਹਣਾ ॥

Sathigur Sach Dhirraaeiaa Sadhaa Sach Sanjam Rehanaa ||

The True Guru has implanted the Truth within me; I dwell steadfastly in Truth and self-restraint.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Amar Das


ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥

Eaehu Jag Jalathaa Dhaekh Kai Bhaj Peae Sathigur Saranaa ||

Seeing this world on fire, I rushed to the Sanctuary of the True Guru.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Amar Das


ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

Lakh Chouraaseeh Firadhae Rehae Bin Sathigur Mukath N Hoee ||

People continue wandering through the cycle of 8.4 million incarnations; without the True Guru, liberation is not obtained.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੬॥

Sathigur Sachaa Hai Bohithhaa Sabadhae Bhavajal Tharanaa ||6||

The True Guru is the Boat of Truth; in the Word of the Shabad, we cross over the terrifying world-ocean. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

Parr Parr Panddith Monee Thhakae Dhoojai Bhaae Path Khoee ||

Reading and studying, the Pandits and the silent sages have grown weary, but attached to the love of duality, they have lost their honor.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭॥

Sathigur Sabadh Sunaaeiaa Bin Sachae Avar N Koee ||7||

The True Guru teaches the Word of the Shabad; without the True One, there is no other at all. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Amar Das


ਜੋ ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਸਚਿ ਲਗੇ ਨਿਤ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੰਨਿ ॥

Jo Sachai Laaeae Sae Sach Lagae Nith Sachee Kaar Karann ||

Those who are linked by the True One are linked to Truth. They always act in Truth.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Amar Das


ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੰਨਿ ॥

Thinaa Nij Ghar Vaasaa Paaeiaa Sachai Mehal Rehann ||

They attain their dwelling in the home of their own inner being, and they abide in the Mansion of Truth.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਰਚੰਨਿ ॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥

Naanak Bhagath Sukheeeae Sadhaa Sachai Naam Rachann ||8||17||8||25||

O Nanak, the devotees are happy and peaceful forever. They are absorbed in the True Name. ||8||17||8||25||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ ॥

Laagoo Hoeae Dhusamanaa Saak Bh Bhaj Khalae ||

When your friends turn into enemies, and even your relatives have deserted you,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥

Jaa Ko Musakal Ath Banai Dtoee Koe N Dhaee ||

When you are confronted with terrible hardships, and no one offers you any support,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੭੦


ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥

Sabho Bhajai Aasaraa Chukai Sabh Asaraao ||

And when all support has given way, and all hope has been lost

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥

Chith Aavai Ous Paarabreham Lagai N Thathee Vaao ||1||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, even the hot wind shall not touch you. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥

Saahib Nithaaniaa Kaa Thaan ||

Our Lord and Master is the Power of the powerless.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਥਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Aae N Jaaee Thhir Sadhaa Gur Sabadhee Sach Jaan ||1|| Rehaao ||

He does not come or go; He is Eternal and Permanent. Through the Word of the Guru's Shabad, He is known as True. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥

Jae Ko Hovai Dhubalaa Nang Bhukh Kee Peer ||

If you are weakened by the pains of hunger and poverty,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥

Dhamarraa Palai Naa Pavai Naa Ko Dhaevai Dhheer ||

With no money in your pockets, and no one will give you any comfort,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥

Suaarathh Suaao N Ko Karae Naa Kishh Hovai Kaaj ||

And no one will satisfy your hopes and desires, and none of your works is accomplished

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥

Chith Aavai Ous Paarabreham Thaa Nihachal Hovai Raaj ||2||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, you shall obtain the eternal kingdom. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥

Jaa Ko Chinthaa Bahuth Bahuth Dhaehee Viaapai Rog ||

When you are plagued by great and excessive anxiety, and diseases of the body;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥

Grisath Kuttanb Palaettiaa Kadhae Harakh Kadhae Sog ||

When you are wrapped up in the attachments of household and family, sometimes feeling joy, and then other times sorrow;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥

Goun Karae Chahu Kuntt Kaa Gharree N Baisan Soe ||

When you are wandering around in all four directions, and you cannot sit or sleep even for a moment

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥

Chith Aavai Ous Paarabreham Than Man Seethal Hoe ||3||

-if you come to remember the Supreme Lord God, then your body and mind shall be cooled and soothed. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ ਕੀਆ ਕਿਰਪਨ ਲੋਭਿ ਪਿਆਰੁ ॥

Kaam Karodhh Mohi Vas Keeaa Kirapan Lobh Piaar ||

When you are under the power of sexual desire, anger and worldly attachment, or a greedy miser in love with your wealth;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਉਨਿ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥

Chaarae Kilavikh Oun Agh Keeeae Hoaa Asur Sanghaar ||

If you have committed the four great sins and other mistakes; even if you are a murderous fiend

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ ॥

Pothhee Geeth Kavith Kishh Kadhae N Karan Dhhariaa ||

Who has never taken the time to listen to sacred books, hymns and poetry

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ ॥੪॥

Chith Aavai Ous Paarabreham Thaa Nimakh Simarath Thariaa ||4||

-if you then come to remember the Supreme Lord God, and contemplate Him, even for a moment, you shall be saved. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥

Thapae Thapeesar Jogeeaa Theerathh Gavan Karae ||

They may be ascetics, great, self-disciplined Yogis; they may visit sacred shrines of pilgrimage

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥

Khatt Karamaa Thae Dhugunae Poojaa Karathaa Naae ||

And perform the six ceremonial rituals, over and over again, performing worship services and ritual bathings.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਚਾਰਿ ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ ॥

Saasath Sinmrith Baedh Chaar Mukhaagar Bicharae ||

People may recite by heart the Shaastras, the Simritees and the four Vedas;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥

Rang N Lagee Paarabreham Thaa Sarapar Narakae Jaae ||5||

Even so, if they have not embraced love for the Supreme Lord God, then they shall surely go to hell. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੫:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ ॥

Raaj Milak Sikadhaareeaa Ras Bhogan Bisathhaar ||

You may possess empires, vast estates, authority over others, and the enjoyment of myriads of pleasures;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥

Baag Suhaavae Sohanae Chalai Hukam Afaar ||

You may have delightful and beautiful gardens, and issue unquestioned commands;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਚਾਇ ਲਗਿ ਰਹਿਆ ॥

Rang Thamaasae Bahu Bidhhee Chaae Lag Rehiaa ||

You may have enjoyments and entertainments of all sorts and kinds, and continue to enjoy exciting pleasures

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨਿ ਗਇਆ ॥੬॥

Chith N Aaeiou Paarabreham Thaa Sarap Kee Joon Gaeiaa ||6||

-and yet, if you do not come to remember the Supreme Lord God, you shall be reincarnated as a snake. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੬:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਢਿ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

Bahuth Dhhanaadt Achaaravanth Sobhaa Niramal Reeth ||

You may possess vast riches, maintain virtuous conduct, have a spotless reputation and observe religious customs;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥

Maath Pithaa Suth Bhaaeeaa Saajan Sang Pareeth ||

You may have the loving affections of mother, father, children, siblings and friends;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥

Lasakar Tharakasabandh Bandh Jeeo Jeeo Sagalee Keeth ||

You may have armies well-equipped with weapons, and all may salute you with respect;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਅਸਟ (੨੬) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੭੦ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 70 of 1430