. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 582 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 582 of 1430

ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈਹੋ ਗਲਿ ਮਿਲਹ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਦੇਹ ਆਸੀਸਾ ਹੇ ॥

Baabaa Aavahu Bhaaeeho Gal Mileh Mil Mil Dhaeh Aaseesaa Hae ||

Come, O Baba, and Siblings of Destiny - let's join together; take me in your arms, and bless me with your prayers.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਸਚੜਾ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾ ਹੇ ॥

Baabaa Sacharraa Mael N Chukee Preetham Keeaa Dhaeh Aseesaa Hae ||

O Baba, union with the True Lord cannot be broken; bless me with your prayers for union with my Beloved.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਆਸੀਸਾ ਦੇਵਹੋ ਭਗਤਿ ਕਰੇਵਹੋ ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੋ ॥

Aaseesaa Dhaeveho Bhagath Karaeveho Miliaa Kaa Kiaa Maelo ||

Bless me with your prayers, that I may perform devotional worship service to my Lord; for those already united with Him, what is there to unite?

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਭੂਲੇ ਨਾਵਹੁ ਥੇਹਹੁ ਥਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਖੇਲੋ ॥

Eik Bhoolae Naavahu Thhaehahu Thhaavahu Gur Sabadhee Sach Khaelo ||

Some have wandered away from the Name of the Lord, and lost the Path. The Word of the Guru's Shabad is the true game.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਸਬਦਿ ਸਮਾਣਾ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਾਚੈ ਵੇਸੇ ॥

Jam Maarag Nehee Jaanaa Sabadh Samaanaa Jug Jug Saachai Vaesae ||

Do not go on Death's path; remain merged in the Word of the Shabad, the true form throughout the ages.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਸੈਣ ਮਿਲਹੁ ਸੰਜੋਗੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਖੋਲੇ ਫਾਸੇ ॥੨॥

Saajan Sain Milahu Sanjogee Gur Mil Kholae Faasae ||2||

Through good fortune, we meet such friends and relatives, who meet with the Guru, and escape the noose of Death. ||2||

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮਹਿ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਆ ॥

Baabaa Naangarraa Aaeiaa Jag Mehi Dhukh Sukh Laekh Likhaaeiaa ||

O Baba, we come into the world naked, into pain and pleasure, according to the record of our account.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਲਿਖਿਅੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਟਲੈ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਇਆ ॥

Likhiarraa Saahaa Naa Ttalai Jaeharraa Purab Kamaaeiaa ||

The call of our pre-ordained destiny cannot be altered; it follows from our past actions.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਬਹਿ ਸਾਚੈ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖਿਆ ਜਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਿਤੁ ਲਾਗਾ ॥

Behi Saachai Likhiaa Anmrith Bikhiaa Jith Laaeiaa Thith Laagaa ||

The True Lord sits and writes of ambrosial nectar, and bitter poison; as the Lord attaches us, so are we attached.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਗਲਿ ਤਾਗਾ ॥

Kaamaniaaree Kaaman Paaeae Bahu Rangee Gal Thaagaa ||

The Charmer, Maya, has worked her charms, and the multi-colored thread is around everyone's neck.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਭਇਆ ਮਨੁ ਹੋਛਾ ਗੁੜੁ ਸਾ ਮਖੀ ਖਾਇਆ ॥

Hoshhee Math Bhaeiaa Man Hoshhaa Gurr Saa Makhee Khaaeiaa ||

Through shallow intellect, the mind becomes shallow, and one eats the fly, along with the sweets.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਲਿ ਭੀਤਰਿ ਨਾਂਗੋ ਬੰਧਿ ਚਲਾਇਆ ॥੩॥

Naa Marajaadh Aaeiaa Kal Bheethar Naango Bandhh Chalaaeiaa ||3||

Contrary to custom, he comes into the Dark Age of Kali Yuga naked, and naked he is bound down and sent away again. ||3||

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੩:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਰੋਵਹੁ ਜੇ ਕਿਸੈ ਰੋਵਣਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਬੰਧਿ ਪਠਾਇਆ ਹੈ ॥

Baabaa Rovahu Jae Kisai Rovanaa Jaaneearraa Bandhh Pathaaeiaa Hai ||

O Baba, weep and mourn if you must; the beloved soul is bound and driven off.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਲਿਖਿਅੜਾ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟੀਐ ਦਰਿ ਹਾਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥

Likhiarraa Laekh N Maetteeai Dhar Haakaararraa Aaeiaa Hai ||

The pre-ordained record of destiny cannot be erased; the summons has come from the Lord's Court.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੮
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਹਾਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਣਹਾਰੇ ॥

Haakaaraa Aaeiaa Jaa This Bhaaeiaa Runnae Rovanehaarae ||

The messenger comes, when it pleases the Lord, and the mourners begin to mourn.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਪੁਤ ਭਾਈ ਭਾਤੀਜੇ ਰੋਵਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥

Puth Bhaaee Bhaatheejae Rovehi Preetham Ath Piaarae ||

Sons, brothers, nephews and very dear friends weep and wail.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੯
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਭੈ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਮਰੈ ਨ ਮੁਇਆ ਨਾਲੇ ॥

Bhai Rovai Gun Saar Samaalae Ko Marai N Mueiaa Naalae ||

Let him weep, who weeps in the Fear of God, cherishing the virtues of God. No one dies with the dead.

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਜਾਣ ਸਿਜਾਣਾ ਰੋਵਹਿ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੫॥

Naanak Jug Jug Jaan Sijaanaa Rovehi Sach Samaalae ||4||5||

O Nanak, throughout the ages, they are known as wise, who weep, remembering the True Lord. ||4||5||

ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ (ਮਃ ੧) (੫) ੪:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ

Vaddehans Mehalaa 3 Mehalaa Theejaa

Wadahans, Third Mehl:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੮੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੮੨


ਪ੍ਰਭੁ ਸਚੜਾ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਾਰਜੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

Prabh Sacharraa Har Saalaaheeai Kaaraj Sabh Kishh Karanai Jog ||

Praise God, the True Lord; He is all-powerful to do all things.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਕਬਹੂ ਬੈਸਈ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥

Saa Dhhan Randd N Kabehoo Baisee Naa Kadhae Hovai Sog ||

The soul-bride shall never be a widow, and she shall never have to endure suffering.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ਅਨਦਿਨੁ ਰਸ ਭੋਗ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲਿ ਸਮਾਣੀ ॥

Naa Kadhae Hovai Sog Anadhin Ras Bhog Saa Dhhan Mehal Samaanee ||

She shall never suffer - night and day, she enjoys pleasures; that soul-bride merges in the Mansion of her Lord's Presence.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਿਉ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥

Jin Prio Jaathaa Karam Bidhhaathaa Bolae Anmrith Baanee ||

She knows her Beloved, the Architect of karma, and she speaks words of ambrosial sweetness.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਗੁਣਵੰਤੀਆ ਗੁਣ ਸਾਰਹਿ ਅਪਣੇ ਕੰਤ ਸਮਾਲਹਿ ਨਾ ਕਦੇ ਲਗੈ ਵਿਜੋਗੋ ॥

Gunavantheeaa Gun Saarehi Apanae Kanth Samaalehi Naa Kadhae Lagai Vijogo ||

The virtuous soul-brides dwell on the Lord's virtues; they keep their Husband Lord in their remembrance, and so they never suffer separation from Him.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਚੜਾ ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੋ ॥੧॥

Sacharraa Pir Saalaaheeai Sabh Kishh Karanai Jogo ||1||

So praise your True Husband Lord, who is all-powerful to do all things. ||1||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ॥

Sacharraa Saahib Sabadh Pashhaaneeai Aapae Leae Milaaeae ||

The True Lord and Master is realized through the Word of His Shabad; He blends all with Himself.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਾ ਧਨ ਪ੍ਰਿਅ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਤੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

Saa Dhhan Pria Kai Rang Rathee Vichahu Aap Gavaaeae ||

That soul-bride is imbued with the Love of her Husband Lord, who banishes her self-conceit from within.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਫਿਰਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥

Vichahu Aap Gavaaeae Fir Kaal N Khaaeae Guramukh Eaeko Jaathaa ||

Eradicating her ego from within herself, death shall not consume her again; as Gurmukh, she knows the One Lord God.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਕਾਮਣਿ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਅੰਤਰਿ ਭਿੰਨੀ ਮਿਲਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ॥

Kaaman Eishh Punnee Anthar Bhinnee Miliaa Jagajeevan Dhaathaa ||

The desire of the soul-bride is fulfilled; deep within herself, she is drenched in His Love. She meets the Great Giver, the Life of the World.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਬਦ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਜੋਬਨਿ ਮਾਤੀ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਏ ॥

Sabadh Rang Raathee Joban Maathee Pir Kai Ank Samaaeae ||

Imbued with love for the Shabad, she is like a youth intoxicated; she merges into the very being of her Husband Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ॥੨॥

Sacharraa Saahib Sabadh Pashhaaneeai Aapae Leae Milaaeae ||2||

The True Lord Master is realized through the Word of His Shabad. He blends all with Himself. ||2||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਜਿਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥

Jinee Aapanaa Kanth Pashhaaniaa Ho Thin Pooshho Santhaa Jaaeae ||

Those who have realized their Husband Lord - I go and ask those Saints about Him.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੮੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Amar Das


 
Displaying Ang 582 of 1430