. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 558 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 558 of 1430

ਸਭਿ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਵਾ ॥

Sabh Seheeaa Sahu Raavan Geeaa Ho Dhaadhhee Kai Dhar Jaavaa ||

All my companions have gone to enjoy their Husband Lord; which door should I, the wretched one, go to?

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥

Jo Seh Kanth N Lageeaa Jalan S Baaharreeaahaa ||

Those arms, which do not embrace the neck of the Husband Lord, burn in anguish.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹ ਏਕਿ ਨ ਭਾਵਾ ॥

Anmaalee Ho Kharee Suchajee Thai Seh Eaek N Bhaavaa ||

O friend, I may look very attractive, but I am not pleasing to my Husband Lord at all.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੨
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਮਾਠਿ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥

Maath Gundhaaeanaee Patteeaa Bhareeai Maag Sandhhoorae ||

I have woven my hair into lovely braids, and saturated their partings with vermillion;

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਵਿਸੂਰਿ ਵਿਸੂਰੇ ॥

Agai Gee N Manneeaa Maro Visoor Visoorae ||

But when I go before Him, I am not accepted, and I die, suffering in anguish.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੩
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥

Mai Rovandhee Sabh Jag Runaa Runnarrae Vanahu Pankhaeroo ||

I weep; the whole world weeps; even the birds of the forest weep with me.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨਿ ਹਉ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ॥

Eik N Runaa Maerae Than Kaa Birehaa Jin Ho Pirahu Vishhorree ||

The only thing which doesn't weep is my body's sense of separateness, which has separated me from my Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੪
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਰਿਆ ਰੋਇ ॥

Supanai Aaeiaa Bhee Gaeiaa Mai Jal Bhariaa Roe ||

In a dream, He came, and went away again; I cried so many tears.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨਿ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜਿ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥

Aae N Sakaa Thujh Kan Piaarae Bhaej N Sakaa Koe ||

I can't come to You, O my Beloved, and I can't send anyone to You.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੫
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥

Aao Sabhaagee Needharreeeae Math Sahu Dhaekhaa Soe ||

Come to me, O blessed sleep - perhaps I will see my Husband Lord again.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ॥

Thai Saahib Kee Baath J Aakhai Kahu Naanak Kiaa Dheejai ||

One who brings me a message from my Lord and Master - says Nanak, what shall I give to Him?

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੬
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਰਿ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ਵਿਣੁ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥

Sees Vadtae Kar Baisan Dheejai Vin Sir Saev Kareejai ||

Cutting off my head, I give it to Him to sit upon; without my head, I shall still serve Him.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੧੯ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ ॥੧॥੩॥

Kio N Mareejai Jeearraa N Dheejai Jaa Sahu Bhaeiaa Viddaanaa ||1||3||

Why haven't I died? Why hasn't my life just ended? My Husband Lord has become a stranger to me. ||1||3||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੧) (੧) ੧:੨੦ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੭
Raag Vadhans Guru Nanak Dev


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

Vaddehans Mehalaa 3 Ghar 1

Wadahans, Third Mehl, First House:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੫੮


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੫੮


ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਤਨਿ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥

Man Mailai Sabh Kishh Mailaa Than Dhhothai Man Hashhaa N Hoe ||

When the mind is filthy, everything is filthy; by washing the body, the mind is not cleaned.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥

Eih Jagath Bharam Bhulaaeiaa Viralaa Boojhai Koe ||1||

This world is deluded by doubt; how rare are those who understand this. ||1||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥

Jap Man Maerae Thoo Eaeko Naam ||

O my mind, chant the One Name.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਤਗੁਰਿ ਦੀਆ ਮੋ ਕਉ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sathigur Dheeaa Mo Ko Eaehu Nidhhaan ||1|| Rehaao ||

The True Guru has given me this treasure. ||1||Pause||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

Man Kee Mail N Outharai Houmai Mail N Jaae ||2||

Still, the filth of the mind is not removed, and the filth of egotism is not eliminated. ||2||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਿਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਸਿਖੈ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਕਰਿ ਕਮਾਇ ॥

Sidhhaa Kae Aasan Jae Sikhai Eindhree Vas Kar Kamaae ||

Even if one learns the Yogic postures of the Siddhas, and holds his sexual energy in check,

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸੰਜਮੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥

Eis Man Ko Hor Sanjam Ko Naahee Vin Sathigur Kee Saranaae ||

This mind is not controlled by any other discipline, except the Sanctuary of the True Guru.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥

Sathagur Miliai Oulattee Bhee Kehanaa Kishhoo N Jaae ||3||

Meeting the True Guru, one is transformed beyond description. ||3||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਮਿਲਦੋ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥

Bhanath Naanak Sathigur Ko Miladho Marai Gur Kai Sabadh Fir Jeevai Koe ||

Prays Nanak, one who dies upon meeting the True Guru, shall be rejuvenated through the Word of the Guru's Shabad.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥

Mamathaa Kee Mal Outharai Eihu Man Hashhaa Hoe ||4||1||

The filth of his attachment and possessiveness shall depart, and his mind shall become pure. ||4||1||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Vaddehans Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੫੮


ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੇਤਿ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

Maerae Man Chaeth Sachaa Soe ||

O my mind, think of the True Lord.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਦਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਨਦਰੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥

Nadharee Eihu Man Vas Aavai Nadharee Man Niramal Hoe ||1||

By His grace, this mind is controlled, and by His Grace, it becomes pure. ||1||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥

Nadharee Sathagur Saeveeai Nadharee Saevaa Hoe ||

By His Grace, one serves the True Guru; by His Grace, service is performed.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਏਕੋ ਚੇਤਹਿ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Eaeko Chaethehi Thaa Sukh Paavehi Fir Dhookh N Moolae Hoe ||1|| Rehaao ||

Think of the One Lord, and you shall obtain peace; you shall never suffer in sorrow again. ||1||Pause||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਦਰੀ ਮਰਿ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

Nadharee Mar Kai Jeeveeai Nadharee Sabadh Vasai Man Aae ||

By His Grace, one dies while yet alive, and by His Grace, the Word of the Shabad is enshrined in the mind.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਦਰੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

Nadharee Hukam Bujheeai Hukamae Rehai Samaae ||2||

By His Grace, one understands the Hukam of the Lord's Command, and by His Command, one merges into the Lord. ||2||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਜਿਨਿ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨ ਚਖਿਓ ਸਾ ਜਿਹਵਾ ਜਲਿ ਜਾਉ ॥

Jin Jihavaa Har Ras N Chakhiou Saa Jihavaa Jal Jaao ||

That tongue, which does not savor the sublime essence of the Lord - may that tongue be burned off!

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਅਨ ਰਸ ਸਾਦੇ ਲਗਿ ਰਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੩॥

An Ras Saadhae Lag Rehee Dhukh Paaeiaa Dhoojai Bhaae ||3||

It remains attached to other pleasures, and through the love of duality, it suffers in pain. ||3||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਭਨਾ ਨਦਰਿ ਏਕ ਹੈ ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕਰੇਇ ॥

Sabhanaa Nadhar Eaek Hai Aapae Farak Karaee ||

The One Lord grants His Grace to all; He Himself makes distinctions.

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੨॥

Naanak Sathagur Miliai Fal Paaeiaa Naam Vaddaaee Dhaee ||4||2||

O Nanak, meeting the True Guru, the fruits are obtained, and one is blessed with the Glorious Greatness of the Naam. ||4||2||

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Vaddehans Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

ਵਡਹੰਸ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੫੯


 
Displaying Ang 558 of 1430