. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 524 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 524 of 1430

ਦੁਖਿ ਲਗੈ ਬਿਲਲਾਣਿਆ ਨਰਕਿ ਘੋਰਿ ਸੁਤੇ ॥

Dhukh Lagai Bilalaaniaa Narak Ghor Suthae ||

They cry out in pain, in the darkest of hells.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੦):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਮਥੇ ਵਾਲਿ ਪਛਾੜਿਅਨੁ ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਮੁਤੇ ॥

Mathhae Vaal Pashhaarrian Jam Maarag Muthae ||

Grabbing them by the hair on their heads, the Lord throws them down, and leaves them on the path of Death.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੦):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਦਾਸ ਰਖਿਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਤੇ ॥੨੦॥

Kanth Laae Dhaas Rakhian Naanak Har Sathae ||20||

But hugging His slaves close to His Heart, O Nanak, the True Lord saves them. ||20||

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੦):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

Salok Ma 5 ||

Shalok, Fifth Mehl:

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੪


ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੂਰਨੁ ਸੋਇ ॥

Raam Japahu Vaddabhaageeho Jal Thhal Pooran Soe ||

Meditate on the Lord, O fortunate ones; He is pervading the waters and the earth.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੨
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਧਿਆਇਐ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥

Naanak Naam Dhhiaaeiai Bighan N Laagai Koe ||1||

O Nanak, meditate on the Naam, the Name of the Lord, and no misfortune shall strike you. ||1||

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੩
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੪


ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਤਿਸੁ ਲਾਗਤੇ ਜਿਸ ਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥

Kott Bighan This Laagathae Jis No Visarai Naao ||

Millions of misfortunes block the way of one who forgets the Name of the Lord.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੩
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਬਿਲਪਤੇ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥੨॥

Naanak Anadhin Bilapathae Jio Sunnjai Ghar Kaao ||2||

O Nanak, like a crow in a deserted house, he cries out, night and day. ||2||

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੪
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੪


ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦਾਤਾਰੁ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ ॥

Simar Simar Dhaathaar Manorathh Pooriaa ||

Meditating, meditating in remembrance of the Great Giver, one's heart's desires are fulfilled.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੪
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨਿ ਆਸ ਗਏ ਵਿਸੂਰਿਆ ॥

Eishh Punnee Man Aas Geae Visooriaa ||

The hopes and desires of the mind are realized, and sorrows are forgotten.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੫
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ ਘਾਲਦਾ ॥

Joth Milee Sang Joth Rehiaa Ghaaladhaa ||

My light is merged into the Light, and my labors are over.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੫
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਿਸ ਨੋ ਭਾਲਦਾ ॥

Paaeiaa Naam Nidhhaan Jis No Bhaaladhaa ||

The treasure of the Naam, the Name of the Lord, is obtained; I have searched for it for so long.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੫
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਵੁਠੇ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ॥

Sookh Sehaj Aanandh Vuthae Thith Ghar ||

I abide in that house of peace, poise and bliss.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੬
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਜਨਮੁ ਨ ਤਹਾ ਮਰਿ ॥

Aavan Jaan Rehae Janam N Thehaa Mar ||

My comings and goings have ended - there is no birth or death there.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੬
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਕੁ ਇਕੁ ਇਕੁ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥

Saahib Saevak Eik Eik Dhrisattaaeiaa ||

The Master and the servant have become one, with no sense of separation.

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੭
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥੨॥ ਸੁਧੁ

Gur Prasaadh Naanak Sach Samaaeiaa ||21||1||2|| Sudhhu

By Guru's Grace, Nanak is absorbed in the True Lord. ||21||1||2||Sudh||

ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੭
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ

Raag Goojaree Bhagathaa Kee Baanee

Raag Goojaree, The Words Of The Devotees:

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੪


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੪


ਚਾਰਿ ਪਾਵ ਦੁਇ ਸਿੰਗ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈਹੈ ॥

Chaar Paav Dhue Sing Gung Mukh Thab Kaisae Gun Geehai ||

With four feet, two horns and a mute mouth, how could you sing the Praises of the Lord?

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੮
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਜਾ ॥

Sree Kabeer Jeeo Kaa Choupadhaa Ghar 2 Dhoojaa ||

Chau-Padas Of Kabeer Jee, Second House:

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੪


ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰਿਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥

Oothath Baithath Thaegaa Parihai Thab Kath Moodd Lukeehai ||1||

Standing up and sitting down, the stick shall still fall on you, so where will you hide your head? ||1||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੯
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥

Har Bin Bail Biraanae Hueehai ||

Without the Lord, you are like a stray ox;

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੯
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ ਕੋਦਉ ਕੋ ਭੁਸੁ ਖਈਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Faattae Naakan Ttoottae Kaadhhan Kodho Ko Bhus Kheehai ||1|| Rehaao ||

With your nose torn, and your shoulders injured, you shall have only the straw of coarse grain to eat. ||1||Pause||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੯
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਸਾਰੋ ਦਿਨੁ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ ਅਜਹੁ ਨ ਪੇਟ ਅਘਈਹੈ ॥

Saaro Dhin Ddolath Ban Meheeaa Ajahu N Paett Agheehai ||

All day long, you shall wander in the forest, and even then, your belly will not be full.

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹੈ ॥੨॥

Jan Bhagathan Ko Keho N Maano Keeou Apano Peehai ||2||

You did not follow the advice of the humble devotees, and so you shall obtain the fruits of your actions. ||2||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਭ੍ਰਮਿ ਬੂਡੋ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮਈਹੈ ॥

Dhukh Sukh Karath Mehaa Bhram Booddo Anik Jon Bharameehai ||

Enduring pleasure and pain, drowned in the great ocean of doubt, you shall wander in numerous reincarnations.

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਓ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰਿਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਤ ਪਈਹੈ ॥੩॥

Rathan Janam Khoeiou Prabh Bisariou Eihu Aousar Kath Peehai ||3||

You have lost the jewel of human birth by forgetting God; when will you have such an opportunity again? ||3||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਪਿ ਜਿਉ ਗਤਿ ਬਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬਿਹਈਹੈ ॥

Bhramath Firath Thaelak Kae Kap Jio Gath Bin Rain Biheehai ||

You turn on the wheel of reincarnation, like an ox at the oil-press; the night of your life passes away without salvation.

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੂੰਡ ਧੁਨੇ ਪਛੁਤਈਹੈ ॥੪॥੧॥

Kehath Kabeer Raam Naam Bin Moondd Dhhunae Pashhutheehai ||4||1||

Says Kabeer, without the Name of the Lord, you shall pound your head, and regret and repent. ||4||1||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੩
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਗੂਜਰੀ ਘਰੁ ੩ ॥

Goojaree Ghar 3 ||

Goojaree, Third House:

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੨੪


ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭੁ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ ॥

Thananaa Bunanaa Sabh Thajiou Hai Kabeer ||

Kabeer has given up all his spinning and weaving,

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਏ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵਹਿ ਰਘੁਰਾਈ ॥੧॥

Eae Baarik Kaisae Jeevehi Raghuraaee ||1||

- O Lord, how will my grandchildren live? ||1||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ॥

Mus Mus Rovai Kabeer Kee Maaee ||

Kabeer's mother sobs, cries and bewails

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲਿਖਿ ਲੀਓ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Har Kaa Naam Likh Leeou Sareer ||1|| Rehaao ||

And written the Name of the Lord on his body. ||1||Pause||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਜਬ ਲਗੁ ਤਾਗਾ ਬਾਹਉ ਬੇਹੀ ॥

Jab Lag Thaagaa Baaho Baehee ||

As long as I pass the thread through the bobbin,

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਤਬ ਲਗੁ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥੨॥

Thab Lag Bisarai Raam Sanaehee ||2||

I forget the Lord, my Beloved. ||2||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਓਛੀ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ॥

Oushhee Math Maeree Jaath Julaahaa ||

My intellect is lowly - I am a weaver by birth,

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲਹਿਓ ਮੈ ਲਾਹਾ ॥੩॥

Har Kaa Naam Lehiou Mai Laahaa ||3||

But I have earned the profit of the Name of the Lord. ||3||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

Kehath Kabeer Sunahu Maeree Maaee ||

Says Kabeer, listen, O my mother

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Goojree Bhagat Kabir


ਹਮਰਾ ਇਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਰਘੁਰਾਈ ॥੪॥੨॥

Hamaraa Ein Kaa Dhaathaa Eaek Raghuraaee ||4||2||

- the Lord alone is the Provider, for me and my children. ||4||2||

ਗੂਜਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੨੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Goojree Bhagat Kabir


 
Displaying Ang 524 of 1430