. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 486 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 486 of 1430

ਆਸਾ ॥

Aasaa ||

Aasaa:

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੮੬


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਸੀ ਆਸਾ ਤੇ ਨ ਭਾਵਸੀ ॥

Paarabreham J Cheenhasee Aasaa Thae N Bhaavasee ||

One who recognizes the Supreme Lord God, dislikes other desires.

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧
Raag Asa Bhagat Namdev


ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਓ ਰੇ ਦਗਰਾ ॥੩॥੪॥

Raam Rasaaein Peeo Rae Dhagaraa ||3||4||

Drink in the sublime elixir of the Lord, O deceitful one. ||3||4||

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧
Raag Asa Bhagat Namdev


ਰਾਮਾ ਭਗਤਹ ਚੇਤੀਅਲੇ ਅਚਿੰਤ ਮਨੁ ਰਾਖਸੀ ॥੧॥

Raamaa Bhagatheh Chaetheealae Achinth Man Raakhasee ||1||

He focuses his consciousness on the Lord's devotional worship, and keeps his mind free of anxiety. ||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੨
Raag Asa Bhagat Namdev


ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹਿਗਾ ਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬਿਖੈ ਕੋ ਬਨਾ ॥

Kaisae Man Tharehigaa Rae Sansaar Saagar Bikhai Ko Banaa ||

O my mind, how will you cross over the world-ocean, if you are filled with the water of corruption?

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੨
Raag Asa Bhagat Namdev


ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭੂਲਾ ਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jhoothee Maaeiaa Dhaekh Kai Bhoolaa Rae Manaa ||1|| Rehaao ||

Gazing upon the falseness of Maya, you have gone astray, O my mind. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੩
Raag Asa Bhagat Namdev


ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰਿ ਜਨਮੁ ਦੈਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਭੈਲਾ ॥

Shheepae Kae Ghar Janam Dhailaa Gur Oupadhaes Bhailaa ||

You have given me birth in the house of a calico-printer, but I have found the Teachings of the Guru.

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੩
Raag Asa Bhagat Namdev


ਸੰਤਹ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਭੇਟੁਲਾ ॥੨॥੫॥

Santheh Kai Parasaadh Naamaa Har Bhaettulaa ||2||5||

By the Grace of the Saint, Naam Dayv has met the Lord. ||2||5||

ਆਸਾ (ਭ. ਨਾਮਦੇਵ) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੪
Raag Asa Bhagat Namdev


ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

Aasaa Baanee Sree Ravidhaas Jeeo Kee

Aasaa, The Word Of The Reverend Ravi Daas Jee:

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੮੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੮੬


ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ ॥

Mrig Meen Bhring Pathang Kunchar Eaek Dhokh Binaas ||

The deer, the fish, the bumble bee, the moth and the elephant are destroyed, each for a single defect.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੬
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ ॥੧॥

Panch Dhokh Asaadhh Jaa Mehi Thaa Kee Kaethak Aas ||1||

So the one who is filled with the five incurable vices - what hope is there for him? ||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੬
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਮਾਧੋ ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ॥

Maadhho Abidhiaa Hith Keen ||

O Lord, he is in love with ignorance.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੭
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ ॥

Thrigadh Jon Achaeth Sanbhav Punn Paap Asoch ||

The creeping creatures live thoughtless lives, and cannot discriminate between good and evil.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੭
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਬਿਬੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bibaek Dheep Maleen ||1|| Rehaao ||

His lamp of clear wisdom has grown dim. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੭
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ ਤਿਹੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ॥੨॥

Maanukhaa Avathaar Dhulabh Thihee Sangath Poch ||2||

It is so difficult to obtain this human incarnation, and yet, they keep company with the low. ||2||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੮
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗੁ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸਿ ਜਾਇ ॥

Jeea Janth Jehaa Jehaa Lag Karam Kae Bas Jaae ||

Wherever the beings and creatures are, they are born according to the karma of their past actions.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੮
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਧ ਲਾਗੇ ਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਇ ॥੩॥

Kaal Faas Abadhh Laagae Kashh N Chalai Oupaae ||3||

The noose of death is unforgiving, and it shall catch them; it cannot be warded off. ||3||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੯
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਪਨ ਤਪੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥

Ravidhaas Dhaas Oudhaas Thaj Bhram Thapan Thap Gur Giaan ||

O servant Ravi Daas, dispel your sorrow and doubt, and know that Guru-given spiritual wisdom is the penance of penances.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੯
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰਹੁ ਨਿਦਾਨ ॥੪॥੧॥

Bhagath Jan Bhai Haran Paramaanandh Karahu Nidhaan ||4||1||

O Lord, Destroyer of the fears of Your humble devotees, make me supremely blissful in the end. ||4||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਆਸਾ ॥

Aasaa ||

Aasaa:

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੮੬


ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨੁ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥

Santh Thujhee Than Sangath Praan ||

Your Saints are Your body, and their company is Your breath of life.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਨੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥

Sathigur Giaan Jaanai Santh Dhaevaa Dhaev ||1||

By the True Guru-given spiritual wisdom, I know the Saints as the gods of gods. ||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Santh Praem Maajhai Dheejai Dhaevaa Dhaev ||1|| Rehaao ||

The sublime essence of the Saints' conversation, and the Love of the Saints. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸੁ ॥

Santh Chee Sangath Santh Kathhaa Ras ||

O Lord, God of gods, grant me the Society of the Saints,

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤ ਚ ਓਲ੍ਹਗ ਓਲ੍ਹਗਣੀ ॥੨॥

Santh Aacharan Santh Cho Maarag Santh Ch Oulhag Oulhaganee ||2||

The Character of the Saints, the lifestyle of the Saints, and the service of the servant of the Saints. ||2||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਅਉਰ ਇਕ ਮਾਗਉ ਭਗਤਿ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ॥

Aour Eik Maago Bhagath Chinthaaman ||

I ask for these, and for one thing more - devotional worship, which shall fulfill my desires.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਜਣੀ ਲਖਾਵਹੁ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣਿ ॥੩॥

Janee Lakhaavahu Asanth Paapee San ||3||

Do not show me the wicked sinners. ||3||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਰਵਿਦਾਸੁ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥

Ravidhaas Bhanai Jo Jaanai So Jaan ||

Says Ravi Daas, he alone is wise, who knows this:

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥੪॥੨॥

Santh Ananthehi Anthar Naahee ||4||2||

There is no difference between the Saints and the Infinite Lord. ||4||2||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਆਸਾ ॥

Aasaa ||

Aasaa:

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੮੬


ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥

Thum Chandhan Ham Eirandd Baapurae Sang Thumaarae Baasaa ||

You are sandalwood, and I am the poor castor oil plant, dwelling close to you.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ ॥੧॥

Neech Rookh Thae Ooch Bheae Hai Gandhh Sugandhh Nivaasaa ||1||

From a lowly tree, I have become exalted; Your fragrance, Your exquisite fragrance now permeates me. ||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ham Aougan Thumh Oupakaaree ||1|| Rehaao ||

I am worthless, and You are so benevolent. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥

Maadhho Sathasangath Saran Thumhaaree ||

O Lord, I seek the Sanctuary of the company of Your Saints;

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ॥

Thum Makhathool Supaedh Sapeeal Ham Bapurae Jas Keeraa ||

You are the white and yellow threads of silk, and I am like a poor worm.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥

Sathasangath Mil Reheeai Maadhho Jaisae Madhhup Makheeraa ||2||

O Lord, I seek to live in the Company of the Saints, like the bee with its honey. ||2||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

Jaathee Oushhaa Paathee Oushhaa Oushhaa Janam Hamaaraa ||

My social status is low, my ancestry is low, and my birth is low as well.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥

Raajaa Raam Kee Saev N Keenee Kehi Ravidhaas Chamaaraa ||3||3||

I have not performed the service of the Lord, the Lord, says Ravi Daas the cobbler. ||3||3||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਆਸਾ ॥

Aasaa ||

Aasaa:

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੮੬


ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਤਨੁ ਭਇਓ ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ॥

Kehaa Bhaeiou Jo Than Bhaeiou Shhin Shhin ||

What would it matter, if my body were cut into pieces?

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਪ੍ਰੇਮੁ ਜਾਇ ਤਉ ਡਰਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨੁ ॥੧॥

Praem Jaae Tho Ddarapai Thaero Jan ||1||

If I were to lose Your Love, Lord, then Your humble servant would be afraid. ||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਤੁਝਹਿ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨੁ ॥

Thujhehi Charan Arabindh Bhavan Man ||

Your lotus feet are the home of my mind.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਾਮਈਆ ਧਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Paan Karath Paaeiou Paaeiou Raameeaa Dhhan ||1|| Rehaao ||

Drinking in Your Nectar, I have obtained the wealth of the Lord. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Bhagat Ravidas


ਸੰਪਤਿ ਬਿਪਤਿ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ॥

Sanpath Bipath Pattal Maaeiaa Dhhan ||

Prosperity, adversity, property and wealth are just Maya.

ਆਸਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੮੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Bhagat Ravidas


 
Displaying Ang 486 of 1430