. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 475 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 475 of 1430

ਮਹਲਾ ੨ ॥

Mehalaa 2 ||

Second Mehl:

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੨) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ॥੧॥

Naanak Saa Karamaath Saahib Thuthai Jo Milai ||1||

O Nanak, that is the most wonderful gift, which is received from the Lord, when He is totally pleased. ||1||

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩) ਸ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Angad Dev


ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥

Eaeh Kinaehee Chaakaree Jith Bho Khasam N Jaae ||

What sort of service is this, by which the fear of the Lord Master does not depart?

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩) ਸ. (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Angad Dev


ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਢੀਐ ਜਿ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥

Naanak Saevak Kaadteeai J Saethee Khasam Samaae ||2||

O Nanak, he alone is called a servant, who merges with the Lord Master. ||2||

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩) ਸ. (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Angad Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਰਿ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

Naanak Anth N Jaapanhee Har Thaa Kae Paaraavaar ||

O Nanak, the Lord's limits cannot be known; He has no end or limitation.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Angad Dev


ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥

Aap Karaaeae Saakhathee Fir Aap Karaaeae Maar ||

He Himself creates, and then He Himself destroys.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Angad Dev


ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਕਿ ਤੁਰੀ ਚੜਹਿ ਬਿਸੀਆਰ ॥

Eikanhaa Galee Janjeereeaa Eik Thuree Charrehi Biseeaar ||

Some have chains around their necks, while some ride on many horses.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Angad Dev


ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਹਉ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

Aap Karaaeae Karae Aap Ho Kai Sio Karee Pukaar ||

He Himself acts, and He Himself causes us to act. Unto whom should I complain?

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Angad Dev


ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਫਿਰਿ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥

Naanak Karanaa Jin Keeaa Fir This Hee Karanee Saar ||23||

O Nanak, the One who created the creation - He Himself takes care of it. ||23||

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੩):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Angad Dev


ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨੁ ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਦੇਇ ॥

Aapae Bhaanddae Saajian Aapae Pooran Dhaee ||

He Himself fashioned the vessel of the body, and He Himself fills it.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪) ਸ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਕਿ ਚੁਲ੍ਹ੍ਹੈ ਰਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਚੜੇ ॥

Eikanhee Dhudhh Samaaeeai Eik Chulhai Rehanih Charrae ||

Into some, milk is poured, while others remain on the fire.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪) ਸ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਇਕਿ ਉਪਰਿ ਰਹਨਿ ਖੜੇ ॥

Eik Nihaalee Pai Savanih Eik Oupar Rehan Kharrae ||

Some lie down and sleep on soft beds, while others remain watchful.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪) ਸ. (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੧॥

Thinhaa Savaarae Naanakaa Jinh Ko Nadhar Karae ||1||

He adorns those, O Nanak, upon whom He casts His Glance of Grace. ||1||

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪) ਸ. (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮਹਲਾ ੨ ॥

Mehalaa 2 ||

Second Mehl:

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੨) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪਿ ਜਾਈ ਭਿ ਰਖੈ ਆਪਿ ॥

Aapae Saajae Karae Aap Jaaee Bh Rakhai Aap ||

He Himself creates and fashions the world, and He Himself keeps it in order.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪) ਸ. (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Angad Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥

This Vich Janth Oupaae Kai Dhaekhai Thhaap Outhhaap ||

Having created the beings within it, He oversees their birth and death.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪) ਸ. (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Angad Dev


ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥੨॥

Kis No Keheeai Naanakaa Sabh Kishh Aapae Aap ||2||

Unto whom should we speak, O Nanak, when He Himself is all-in-all? ||2||

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪) ਸ. (੨) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Angad Dev


ਵਡੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

Vaddae Keeaa Vaddiaaeeaa Kishh Kehanaa Kehan N Jaae ||

The description of the greatness of the Great Lord cannot be described.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Angad Dev


ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮੁ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥

So Karathaa Kaadhar Kareem Dhae Jeeaa Rijak Sanbaahi ||

He is the Creator, all-lowerful and benevolent; He gives sustenance to all beings.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Angad Dev


ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰਿ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਇ ॥

Saaee Kaar Kamaavanee Dhhur Shhoddee Thinnai Paae ||

The mortal does that work, which has been pre-destined from the very beginning.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Angad Dev


ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

Naanak Eaekee Baaharee Hor Dhoojee Naahee Jaae ||

O Nanak, except for the One Lord, there is no other place at all.

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Angad Dev


ਸੋ ਕਰੇ ਜਿ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ

So Karae J Thisai Rajaae ||24||1|| Sudhhu

He does whatever He wills. ||24||1|| Sudh||

ਆਸਾ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੨੪):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Angad Dev


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathinaam Karathaa Purakh Nirabho Niravair Akaal Moorath Ajoonee Saibhan Guraprasaadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

Aasaa Sree Kabeer Jeeo ||

Aasaa, Kabeer Jee:

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ॥

Kabeer Jeeo Naamadhaeo Jeeo Ravidhaas Jeeo ||

Kabeer, Naam Dayv And Ravi Daas.

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

Raag Aasaa Baanee Bhagathaa Kee ||

Raag Aasaa, The Word Of The Devotees:

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੭੫


ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗਿ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ ਪੂਛਤ ਕਹ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ॥

Gur Charan Laag Ham Binavathaa Pooshhath Keh Jeeo Paaeiaa ||

Falling at the Feet of the Guru, I pray, and ask Him, ""Why was man created?

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Bhagat Kabir


ਕਵਨ ਕਾਜਿ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਕਹਹੁ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇਆ ॥੧॥

Kavan Kaaj Jag Oupajai Binasai Kehahu Mohi Samajhaaeiaa ||1||

What deeds cause the world to come into being, and be destroyed? Tell me, that I may understand.""||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Bhagat Kabir


ਦੇਵ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗਿ ਲਾਵਹੁ ਜਿਤੁ ਭੈ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥

Dhaev Karahu Dhaeiaa Mohi Maarag Laavahu Jith Bhai Bandhhan Thoottai ||

O Divine Guru, please, show Mercy to me, and place me on the right path, by which the bonds of fear may be cut away.

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Bhagat Kabir


ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫੇੜ ਕਰਮ ਸੁਖ ਜੀਅ ਜਨਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Janam Maran Dhukh Faerr Karam Sukh Jeea Janam Thae Shhoottai ||1|| Rehaao ||

The pains of birth and death come from past actions and karma; peace comes when the soul finds release from reincarnation. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Bhagat Kabir


ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਨਹੀ ਫਾਰੈ ਅਰੁ ਮਨ ਸੁੰਨਿ ਨ ਲੂਕੇ ॥

Maaeiaa Faas Bandhh Nehee Faarai Ar Man Sunn N Lookae ||

The mortal does not break free from the bonds of the noose of Maya, and he does not seek the shelter of the profound, absolute Lord.

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Bhagat Kabir


ਆਪਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿਆ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅਭਿਉ ਨ ਚੂਕੇ ॥੨॥

Aapaa Padh Nirabaan N Cheenihaaa Ein Bidhh Abhio N Chookae ||2||

He does not realize the dignity of the self, and Nirvaanaa; because of this, his doubt does not depart. ||2||

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Bhagat Kabir


ਕਹੀ ਨ ਉਪਜੈ ਉਪਜੀ ਜਾਣੈ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਬਿਹੂਣਾ ॥

Kehee N Oupajai Oupajee Jaanai Bhaav Abhaav Bihoonaa ||

The soul is not born, even though he thinks it is born; it is free from birth and death.

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Bhagat Kabir


ਉਦੈ ਅਸਤ ਕੀ ਮਨ ਬੁਧਿ ਨਾਸੀ ਤਉ ਸਦਾ ਸਹਜਿ ਲਿਵ ਲੀਣਾ ॥੩॥

Oudhai Asath Kee Man Budhh Naasee Tho Sadhaa Sehaj Liv Leenaa ||3||

When the mortal gives up his ideas of birth and death, he remains constantly absorbed in the Lord's Love. ||3||

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Bhagat Kabir


ਜਿਉ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੁ ਬਿੰਬ ਕਉ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਦਕ ਕੁੰਭੁ ਬਿਗਰਾਨਾ ॥

Jio Prathibinb Binb Ko Milee Hai Oudhak Kunbh Bigaraanaa ||

As the reflection of an object blends in the water when the pitcher is broken,

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Bhagat Kabir


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਗੁਣ ਭ੍ਰਮੁ ਭਾਗਾ ਤਉ ਮਨੁ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਨਾਂ ॥੪॥੧॥

Kahu Kabeer Aisaa Gun Bhram Bhaagaa Tho Man Sunn Samaanaan ||4||1||

Says Kabeer, just so virtue dispels doubt, and then the soul is absorbed in the profound, absolute Lord. ||4||1||

ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੭੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Bhagat Kabir


 
Displaying Ang 475 of 1430