. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 435 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 435 of 1430

ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੇ ਏਕੁ ਦਾਨੁ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ॥

Sasai Sanjam Gaeiou Moorrae Eaek Dhaan Thudhh Kuthhaae Laeiaa ||

Sassa: You have lost your self-discipline, you fool, and you have accepted an offering under false pretenses.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਪਹਿਲਾ ਫਾਹਾ ਪਇਆ ਪਾਧੇ ਪਿਛੋ ਦੇ ਗਲਿ ਚਾਟੜਿਆ ॥੫॥

Pehilaa Faahaa Paeiaa Paadhhae Pishho Dhae Gal Chaattarriaa ||5||

First, the teacher is tied down, and then, the noose is placed around the pupil's neck. ||5||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਾਈ ਪੁਤ੍ਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ ਏਤੁ ਧਾਨਿ ਖਾਧੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥੬॥

Saaee Puthree Jajamaan Kee Saa Thaeree Eaeth Dhhaan Khaadhhai Thaeraa Janam Gaeiaa ||6||

The daughter of the alms-giver is just like your own; by accepting this payment for performing the wedding ceremony, you have cursed your own life. ||6||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Amar Das


ਮੰਮੈ ਮਤਿ ਹਿਰਿ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਪਇਆ ॥

Manmai Math Hir Lee Thaeree Moorrae Houmai Vaddaa Rog Paeiaa ||

Mamma: You have been cheated out your intellect, you fool, and you are afflicted with the great disease of ego.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜੁ ਭਇਆ ॥੭॥

Anthar Aathamai Breham N Cheenihaaa Maaeiaa Kaa Muhathaaj Bhaeiaa ||7||

Within your innermost self, you do not recognize God, and you compromise yourself for the sake of Maya. ||7||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਕਕੈ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਭਰਮਿਓਹੁ ਮੂੜੇ ਮਮਤਾ ਲਾਗੇ ਤੁਧੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਆ ॥

Kakai Kaam Krodhh Bharamiouhu Moorrae Mamathaa Laagae Thudhh Har Visariaa ||

Kakka: You wander around in sexual desire and anger, you fool; attached to possessiveness, you have forgotten the Lord.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤੁ ਪੁਕਾਰਹਿ ਵਿਣੁ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਡੂਬਿ ਮੁਆ ॥੮॥

Parrehi Gunehi Thoon Bahuth Pukaarehi Vin Boojhae Thoon Ddoob Muaa ||8||

You read, and reflect, and proclaim out loud, but without understanding, you are drowned to death. ||8||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਤਤੈ ਤਾਮਸਿ ਜਲਿਓਹੁ ਮੂੜੇ ਥਥੈ ਥਾਨ ਭਰਿਸਟੁ ਹੋਆ ॥

Thathai Thaamas Jaliouhu Moorrae Thhathhai Thhaan Bharisatt Hoaa ||

Tatta: In anger, you are burnt, you fool. T'hat'ha: That place where you live, is cursed.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਘਘੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਫਿਰਹਿ ਤੂੰ ਮੂੜੇ ਦਦੈ ਦਾਨੁ ਨ ਤੁਧੁ ਲਇਆ ॥੯॥

Ghaghai Ghar Ghar Firehi Thoon Moorrae Dhadhai Dhaan N Thudhh Laeiaa ||9||

Ghagha: You go begging from door to door, you fool. Dadda: But still, you do not receive the gift. ||9||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਪਪੈ ਪਾਰਿ ਨ ਪਵਹੀ ਮੂੜੇ ਪਰਪੰਚਿ ਤੂੰ ਪਲਚਿ ਰਹਿਆ ॥

Papai Paar N Pavehee Moorrae Parapanch Thoon Palach Rehiaa ||

Pappa: You shall not be able to swim across, you fool, since you are engrossed in worldly affairs.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੦):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਚੈ ਆਪਿ ਖੁਆਇਓਹੁ ਮੂੜੇ ਇਹੁ ਸਿਰਿ ਤੇਰੈ ਲੇਖੁ ਪਇਆ ॥੧੦॥

Sachai Aap Khuaaeiouhu Moorrae Eihu Sir Thaerai Laekh Paeiaa ||10||

The True Lord Himself has ruined you, you fool; this is the destiny written on your forehead. ||10||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੦):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Amar Das


ਭਭੈ ਭਵਜਲਿ ਡੁਬੋਹੁ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਗਲਤਾਨੁ ਭਇਆ ॥

Bhabhai Bhavajal Ddubohu Moorrae Maaeiaa Vich Galathaan Bhaeiaa ||

Bhabha: You have drowned in the terrifying world-ocean, you fool, and you have become engrossed in Maya.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੧):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੧੧॥

Gur Parasaadhee Eaeko Jaanai Eaek Gharree Mehi Paar Paeiaa ||11||

One who comes to know the One Lord, by Guru's Grace, is carried across in an instant. ||11||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੧):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Amar Das


ਵਵੈ ਵਾਰੀ ਆਈਆ ਮੂੜੇ ਵਾਸੁਦੇਉ ਤੁਧੁ ਵੀਸਰਿਆ ॥

Vavai Vaaree Aaeeaa Moorrae Vaasudhaeo Thudhh Veesariaa ||

Wawa: Your turn has come, you fool, but you have forgotten the Lord of Light.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੨):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਏਹ ਵੇਲਾ ਨ ਲਹਸਹਿ ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਤੂੰ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਪਇਆ ॥੧੨॥

Eaeh Vaelaa N Lehasehi Moorrae Fir Thoon Jam Kai Vas Paeiaa ||12||

This opportunity shall not come again, you fool; you shall fall under the power of the Messenger of Death. ||12||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੨):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਝਝੈ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰਹਿ ਮੂੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ॥

Jhajhai Kadhae N Jhoorehi Moorrae Sathigur Kaa Oupadhaes Sun Thoon Vikhaa ||

Jhajha: You shall never have to regret and repent, you fool, if you listen to the Teachings of the True Guru, for even an instant.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੩):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ॥੧੩॥

Sathigur Baajhahu Gur Nehee Koee Nigurae Kaa Hai Naao Buraa ||13||

Without the True Guru, there is no Guru at all; one who is without a Guru has a bad reputation. ||13||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੩):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Amar Das


ਧਧੈ ਧਾਵਤ ਵਰਜਿ ਰਖੁ ਮੂੜੇ ਅੰਤਰਿ ਤੇਰੈ ਨਿਧਾਨੁ ਪਇਆ ॥

Dhhadhhai Dhhaavath Varaj Rakh Moorrae Anthar Thaerai Nidhhaan Paeiaa ||

Dhadha: Restrain your wandering mind, you fool; deep within you the treasure is to be found.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੪):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹਿ ਪਇਆ ॥੧੪॥

Guramukh Hovehi Thaa Har Ras Peevehi Jugaa Juganthar Khaahi Paeiaa ||14||

When one becomes Gurmukh, then he drinks in the sublime essence of the Lord; throughout the ages, he continues to drink it in. ||14||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੪):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਗਗੈ ਗੋਬਿਦੁ ਚਿਤਿ ਕਰਿ ਮੂੜੇ ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

Gagai Gobidh Chith Kar Moorrae Galee Kinai N Paaeiaa ||

Gagga: Keep the Lord of the Universe in your mind, you fool; by mere words, no one has ever attained Him.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੫):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ਮੂੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਭ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥੧੫॥

Gur Kae Charan Hiradhai Vasaae Moorrae Pishhalae Guneh Sabh Bakhas Laeiaa ||15||

Enshrine the Guru's feet within your heart, you fool, and all your past sins shall be forgiven. ||15||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੫):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਹਾਹੈ ਹਰਿ ਕਥਾ ਬੂਝੁ ਤੂੰ ਮੂੜੇ ਤਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

Haahai Har Kathhaa Boojh Thoon Moorrae Thaa Sadhaa Sukh Hoee ||

Haha: Understand the Lord's Sermon, you fool; only then shall you attain eternal peace.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੬):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖਿ ਪੜਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੧੬॥

Manamukh Parrehi Thaethaa Dhukh Laagai Vin Sathigur Mukath N Hoee ||16||

The more the self-willed manmukhs read, the more pain they suffer. Without the True Guru, liberation is not obtained. ||16||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੬):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਰਾਰੈ ਰਾਮੁ ਚਿਤਿ ਕਰਿ ਮੂੜੇ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥

Raarai Raam Chith Kar Moorrae Hiradhai Jinh Kai Rav Rehiaa ||

Rarra: Center your consciousness on the Lord, you fool; abide with those whose hearts are filled with the Lord.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੭):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਬੂਝਿ ਲਹਿਆ ॥੧੭॥

Gur Parasaadhee Jinhee Raam Pashhaathaa Niragun Raam Thinhee Boojh Lehiaa ||17||

By Guru's Grace, those who recognize the Lord, understand the absolute Lord. ||17||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੭):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਅਕਥੁ ਨ ਜਾਈ ਹਰਿ ਕਥਿਆ ॥

Thaeraa Anth N Jaaee Lakhiaa Akathh N Jaaee Har Kathhiaa ||

Your limits cannot be known; the indescribable Lord cannot be described.

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੮):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ ॥੧੮॥੧॥੨॥

Naanak Jinh Ko Sathigur Miliaa Thinh Kaa Laekhaa Nibarriaa ||18||1||2||

O Nanak, whose who have met the True Guru, have their accounts settled. ||18||1||2||

ਆਸਾ ਪਟੀ (ਮਃ ੩) (੧੮):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Amar Das


ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਘਰੁ ੧

Raag Aasaa Mehalaa 1 Shhanth Ghar 1

Raag Aasaa, First Mehl, Chhant, First House:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੩੫


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੩੫


ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥

Mundhh Joban Baalarreeeae Maeraa Pir Raleeaalaa Raam ||

O beautiful young bride, my Beloved Lord is very playful.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਧਨ ਪਿਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥

Dhhan Pir Naehu Ghanaa Ras Preeth Dhaeiaalaa Raam ||

When the bride enshrines great love for her Husband Lord, He becomes merciful, and loves her in return.

ਆਸਾ (ਮਃ ੧) ਛੰਤ (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੩੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 435 of 1430