. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 423 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 423 of 1430

ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਜੁਗ ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਚਾਰੇ ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ॥

Theen Gunaa Thaerae Jug Hee Anthar Chaarae Thaereeaa Khaanee ||

Throughout the ages, You are the three qualities, and the four sources of creation.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥

Thaa Kae Roop N Jaahee Lakhanae Kiaa Kar Aakh Veechaaree ||2||

His beauteous forms cannot be comprehended; what can anyone accomplish by discussing and debating? ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੩॥

Karam Hovai Thaa Param Padh Paaeeai Kathhae Akathh Kehaanee ||3||

If You show Your Mercy, then one obtains the supreme status, and speaks the Unspoken Speech. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Amar Das


ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰਾਣੀ ॥

Thoon Karathaa Keeaa Sabh Thaeraa Kiaa Ko Karae Paraanee ||

You are the Creator; all are created by You. What can any mortal being do?

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਸਾਈ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥

Jaa Ko Nadhar Karehi Thoon Apanee Saaee Sach Samaanee ||4||

He alone, upon whom You shower Your Grace, is absorbed into the Truth. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੇਤੁ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

Naam Thaeraa Sabh Koee Laeth Hai Jaethee Aavan Jaanee ||

Everyone who comes and goes chants Your Name.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖਿ ਫਿਰੈ ਇਆਣੀ ॥੫॥

Jaa Thudhh Bhaavai Thaa Guramukh Boojhai Hor Manamukh Firai Eiaanee ||5||

When it is pleasing to Your Will, then the Gurmukh understands. Otherwise, the self-willed manmukhs wander in ignorance. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਉ ਦੀਏ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

Chaarae Vaedh Brehamae Ko Dheeeae Parr Parr Karae Veechaaree ||

You gave the four Vedas to Brahma, for him to read and read continually, and reflect upon.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਤਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥੬॥

Thaa Kaa Hukam N Boojhai Bapurraa Narak Surag Avathaaree ||6||

The wretched one does not understand His Command, and is reincarnated into heaven and hell. ||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਹਿ ਕਰਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥

Jugeh Jugeh Kae Raajae Keeeae Gaavehi Kar Avathaaree ||

In each and every age, He creates the kings, who are sung of as His Incarnations.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਤਿਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੭॥

Thin Bhee Anth N Paaeiaa Thaa Kaa Kiaa Kar Aakh Veechaaree ||7||

Even they have not found His limits; what can I speak of and contemplate? ||7||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਤੂੰ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਦੇਹਿ ਤ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥

Thoon Sachaa Thaeraa Keeaa Sabh Saachaa Dhaehi Th Saach Vakhaanee ||

You are True, and all that You do is True. If You bless me with the Truth, I will speak on it.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Amar Das


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Aasaa Mehalaa 3 ||

Aasaa, Third Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੨੩


ਜਾ ਕਉ ਸਚੁ ਬੁਝਾਵਹਿ ਅਪਣਾ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੀ ॥੮॥੧॥੨੩॥

Jaa Ko Sach Bujhaavehi Apanaa Sehajae Naam Samaanee ||8||1||23||

One whom You inspire to understand the Truth, is easily absorbed into the Naam. ||8||1||23||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੩) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

Sathigur Hamaraa Bharam Gavaaeiaa ||

The True Guru has dispelled my doubts.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥

Har Naam Niranjan Mann Vasaaeiaa ||

He has enshrined the Immaculate Name of the Lord within my mind.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥

Sabadh Cheen Sadhaa Sukh Paaeiaa ||1||

Focusing on the Word of the Shabad, I have obtained lasting peace. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ॥

Sun Man Maerae Thath Giaan ||

Listen, O my mind, to the essence of spiritual wisdom.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Amar Das


ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhaevan Vaalaa Sabh Bidhh Jaanai Guramukh Paaeeai Naam Nidhhaan ||1|| Rehaao ||

The Great Giver knows our condition completely; the Gurmukh obtains the treasure of the Naam, the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥

Sathigur Bhaettae Kee Vaddiaaee ||

The great glory of meeting the True Guru is

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਜਿਨਿ ਮਮਤਾ ਅਗਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਾਈ ॥

Jin Mamathaa Agan Thrisanaa Bujhaaee ||

That it has quenched the fire of possessiveness and desire;

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੨॥

Sehajae Maathaa Har Gun Gaaee ||2||

Imbued with peace and poise, I sing the Glorious Praises of the Lord. ||2||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥੩॥

Guramukh Naam Milai Har Baanee ||3||

The Gurmukh receives the Naam, and the Bani of the Lord's Word. ||3||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Amar Das


ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ॥

Maaeiaa Mohi Dhoojai Lobhaanee ||

Attached to Maya, they are engrossed in duality.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Amar Das


ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥

Vin Gur Poorae Koe N Jaanee ||

Without the Perfect Guru, no one knows the Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥

Gur Saevaa Thapaan Sir Thap Saar ||

Service to the Guru is the most excellent and sublime penance of penances.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥

Har Jeeo Man Vasai Sabh Dhookh Visaaranehaar ||

The Dear Lord dwells in the mind, and all suffering departs.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਦੀਸੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥

Dhar Saachai Dheesai Sachiaar ||4||

Then, at the Gate of the True Lord, one appears truthful. ||4||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

Gur Saevaa Thae Thribhavan Sojhee Hoe ||

Serving the Guru, one comes to know the three worlds.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥

Aap Pashhaan Har Paavai Soe ||

Understanding his own self, he obtains the Lord.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥

Saachee Baanee Mehal Paraapath Hoe ||5||

Through the True Word of His Bani, we enter the Mansion of His Presence. ||5||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Amar Das


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥

Gur Saevaa Thae Sabh Kul Oudhhaarae ||

Serving the Guru, all of one's generations are saved.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥

Niramal Naam Rakhai Our Dhhaarae ||

Keep the Immaculate Naam enshrined within your heart.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਸਾਚਿ ਦੁਆਰੇ ॥੬॥

Saachee Sobhaa Saach Dhuaarae ||6||

In the Court of the True Lord, you shall be adorned with True Glory. ||6||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Amar Das


ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

Anadhin Bhagath Sach Naam Dhrirraaeae ||

Night and day, they are engaged in devotional worship; the True Name is implanted within them.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਬਾਏ ॥੭॥

Naamae Oudhharae Kul Sabaaeae ||7||

Through the Naam, all of one's generations are saved. ||7||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਗੁਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

Sae Vaddabhaagee J Gur Saevaa Laaeae ||

How very fortunate are they, who are committed to the Guru's service.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Amar Das


ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

Naanak Saach Kehai Veechaar ||

Nanak chants the true thought.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Amar Das


ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥

Har Kaa Naam Rakhahu Our Dhhaar ||

Keep the Name of the Lord enshrined within your heart.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Amar Das


ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੮॥੨॥੨੪॥

Har Bhagathee Raathae Mokh Dhuaar ||8||2||24||

Imbued with devotion to the Lord, the gate of salvation is found. ||8||2||24||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੪) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Amar Das


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Aasaa Mehalaa 3 ||

Aasaa, Third Mehl:

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੨੩


ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

Aasaa Aas Karae Sabh Koee ||

Everyone lives, hoping in hope.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Amar Das


ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਈ ॥

Hukamai Boojhai Niraasaa Hoee ||

Understanding His Command, one becomes free of desire.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Amar Das


ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਸੁਤੇ ਕਈ ਲੋਈ ॥

Aasaa Vich Suthae Kee Loee ||

So many are asleep in hope.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਾਗਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥

So Jaagai Jaagaavai Soee ||1||

He alone wakes up, whom the Lord awakens. ||1||

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਇਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਭੁਖ ਨ ਜਾਈ ॥

Sathigur Naam Bujhaaeiaa Vin Naavai Bhukh N Jaaee ||

The True Guru has led me to understand the Naam, the Name of the Lord; without the Naam, hunger does not go away.

ਆਸਾ (ਮਃ ੩) ਅਸਟ (੨੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Amar Das


 
Displaying Ang 423 of 1430