. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 42 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 42 of 1430

ਓਨੀ ਚਲਣੁ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥

Ounee Chalan Sadhaa Nihaaliaa Har Kharach Leeaa Path Paae ||

They keep death constantly before their eyes; they gather the Provisions of the Lord's Name, and receive honor.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਹਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਏ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥੨॥

Guramukh Dharageh Manneeahi Har Aap Leae Gal Laae ||2||

The Gurmukhs are honored in the Court of the Lord. The Lord Himself takes them in His Loving Embrace. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਦਰਿ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥

Guramukhaa No Panthh Paragattaa Dhar Thaak N Koee Paae ||

For the Gurmukhs, the Way is obvious. At the Lord's Door, they face no obstructions.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Ram Das


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਰਹਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

Har Naam Salaahan Naam Man Naam Rehan Liv Laae ||

They praise the Lord's Name, they keep the Naam in their minds, and they remain attached to the Love of the Naam.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Ram Das


ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੩॥

Anehadh Dhhunee Dhar Vajadhae Dhar Sachai Sobhaa Paae ||3||

The Unstruck Celestial Music vibrates for them at the Lord's Door, and they are honored at the True Door. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Ram Das


ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥

Jinee Guramukh Naam Salaahiaa Thinaa Sabh Ko Kehai Saabaas ||

Those Gurmukhs who praise the Naam are applauded by everyone.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Ram Das


ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੈ ਜਾਚਿਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥

Thin Kee Sangath Dhaehi Prabh Mai Jaachik Kee Aradhaas ||

Grant me their company, God-I am a beggar; this is my prayer.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਵਡੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੩੩॥੩੧॥੬॥੭੦॥

Naanak Bhaag Vaddae Thinaa Guramukhaa Jin Anthar Naam Paragaas ||4||33||31||6||70||

O Nanak, great is the good fortune of those Gurmukhs, who are filled with the Light of the Naam within. ||4||33||31||6||70||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੪) (੭੦) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Ram Das


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 Ghar 1 ||

Siree Raag, Fifth Mehl, First House:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੨


ਕਿਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੀਗਾਰ ॥

Kiaa Thoo Rathaa Dhaekh Kai Puthr Kalathr Seegaar ||

Why are you so thrilled by the sight of your son and your beautifully decorated wife?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ ਮਾਣਹਿ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥

Ras Bhogehi Khuseeaa Karehi Maanehi Rang Apaar ||

You enjoy tasty delicacies, you have lots of fun, and you indulge in endless pleasures.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਹਿ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥

Bahuth Karehi Furamaaeisee Varathehi Hoe Afaar ||

You give all sorts of commands, and you act so superior.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥

Karathaa Chith N Aavee Manamukh Andhh Gavaar ||1||

The Creator does not come into the mind of the blind, idiotic, self-willed manmukh. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

Maerae Man Sukhadhaathaa Har Soe ||

O my mind, the Lord is the Giver of peace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Gur Parasaadhee Paaeeai Karam Paraapath Hoe ||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, He is found. By His Mercy, He is obtained. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਪੜਿ ਭੋਗਿ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥

Kaparr Bhog Lapattaaeiaa Sueinaa Rupaa Khaak ||

People are entangled in the enjoyment of fine clothes, but gold and silver are only dust.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥

Haivar Gaivar Bahu Rangae Keeeae Rathh Athhaak ||

They acquire beautiful horses and elephants, and ornate carriages of many kinds.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਇਕਤ ॥

Laidhaa Badh Dhuaae Thoon Maaeiaa Karehi Eikath ||

Gathering the wealth of Maya, you earn an evil reputation.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਿਸ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਪਾਵਹੀ ਬਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥

Kis Hee Chith N Paavehee Bisariaa Sabh Saak ||

They think of nothing else, and they forget all their relatives.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥

Sirajanehaar Bhulaaeiaa Vin Naavai Naapaak ||2||

They ignore their Creator; without the Name, they are impure. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਨਿਤ ॥

Jis No Thoon Patheeaaeidhaa So San Thujhai Anith ||

Those whom you work to please shall pass away along with you.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਵਿਆਪਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ॥

Ahankaar Karehi Ahankaareeaa Viaapiaa Man Kee Math ||

The egotistical are engrossed in egotism, ensnared by the intellect of the mind.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ॥੩॥

Thin Prabh Aap Bhulaaeiaa Naa This Jaath N Path ||3||

One who is deceived by God Himself, has no position and no honor. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੩:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥

Sathigur Purakh Milaaeiaa Eiko Sajan Soe ||

The True Guru, the Primal Being, has led me to meet the One, my only Friend.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਕਿਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥

Har Jan Kaa Raakhaa Eaek Hai Kiaa Maanas Houmai Roe ||

The One is the Saving Grace of His humble servant. Why should the proud cry out in ego?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਰਿ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

Jo Har Jan Bhaavai So Karae Dhar Faer N Paavai Koe ||

As the servant of the Lord wills, so does the Lord act. At the Lord's Door, none of his requests are denied.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥

Naanak Rathaa Rang Har Sabh Jag Mehi Chaanan Hoe ||4||1||71||

Nanak is attuned to the Love of the Lord, whose Light pervades the entire Universe. ||4||1||71||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੧) ੪:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਬਿਲਾਸੁ ਬਹੁ ਰੰਗੁ ਘਣਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭੂਲਿ ਖੁਸੀਆ ॥

Man Bilaas Bahu Rang Ghanaa Dhrisatt Bhool Khuseeaa ||

With the mind caught up in playful pleasures, involved in all sorts of amusements and sights that stagger the eyes, people are led astray.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਛਤ੍ਰਧਾਰ ਬਾਦਿਸਾਹੀਆ ਵਿਚਿ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆ ॥੧॥

Shhathradhhaar Baadhisaaheeaa Vich Sehasae Pareeaa ||1||

The emperors sitting on their thrones are consumed by anxiety. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sireeraag Mehalaa 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੪੨


ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਇਆ ॥

Bhaaee Rae Sukh Saadhhasang Paaeiaa ||

O Siblings of Destiny, peace is found in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਤਿਨਿ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਦੁਖੁ ਸਹਸਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Likhiaa Laekh Thin Purakh Bidhhaathai Dhukh Sehasaa Mitt Gaeiaa ||1|| Rehaao ||

If the Supreme Lord, the Architect of Destiny, writes such an order, then anguish and anxiety are erased. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੇਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਾ ਤੇਤੇ ਭਵਿ ਆਇਆ ॥

Jaethae Thhaan Thhanantharaa Thaethae Bhav Aaeiaa ||

There are so many places-I have wandered through them all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਧਨ ਪਾਤੀ ਵਡ ਭੂਮੀਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਪਰਿਆ ॥੨॥

Dhhan Paathee Vadd Bhoomeeaa Maeree Maeree Kar Pariaa ||2||

The masters of wealth and the great land-lords have fallen, crying out, ""This is mine! This is mine!""||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋਇ ਵਰਤੈ ਅਫਰਿਆ ॥

Hukam Chalaaeae Nisang Hoe Varathai Afariaa ||

They issue their commands fearlessly, and act in pride.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਕੋ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਲਇਓਨੁ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਖਾਕੁ ਰਲਿਆ ॥੩॥

Sabh Ko Vasagath Kar Laeioun Bin Naavai Khaak Raliaa ||3||

They subdue all under their command, but without the Name, they are reduced to dust. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਸੇਵਕਾ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਦਰਿ ਖਰਿਆ ॥

Kott Thaethees Saevakaa Sidhh Saadhhik Dhar Khariaa ||

Even those who are served by the 33 million angelic beings, at whose door the Siddhas and the Saadhus stand,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਬੀ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨੁ ਥੀਆ ॥੪॥੨॥੭੨॥

Giranbaaree Vadd Saahabee Sabh Naanak Supan Thheeaa ||4||2||72||

Who live in wondrous affluence and rule over mountains, oceans and vast dominions-O Nanak, in the end, all this vanishes like a dream! ||4||2||72||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੫) (੭੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੪੨ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 42 of 1430