. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1364 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1364 of 1430

ਮੂਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਕੈ ਗਨਉ ਏਕ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੩॥

Moosan Praem Piranm Kai Gano Eaek Kar Karam ||3||

O Musan, for the Love of my Beloved. ||3||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਦਿਆਨ ਬਨ ਨਵ ਖੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ ॥

Saagar Maer Oudhiaan Ban Nav Khandd Basudhhaa Bharam ||

I would cross the oceans, mountains, wilderness, forests and the nine regions of the earth in a single step,

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥੪॥

Beedhhae Baandhhae Kamal Mehi Bhavar Rehae Lapattaae ||4||

I cling to my Lord, like the bumble bee caught in the lotus flower. ||4||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੨
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਤ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥

Jap Thap Sanjam Harakh Sukh Maan Mehath Ar Garab ||

Chanting and intense meditation, austere self-discipline, pleasure and peace, honor, greatness and pride

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੨
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ॥

Moosan Masakar Praem Kee Rehee J Anbar Shhaae ||

O Musan, the Light of the Lord's Love has spread across the sky;

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੨
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਦੇਂਉ ਸਰਬ ॥੫॥

Moosan Nimakhak Praem Par Vaar Vaar Dhaeno Sarab ||5||

- O Musan, I would dedicate and sacrifice all these for a moment of my Lord's Love. ||5||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੩
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਮੂਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ ਮਰਤ ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ॥

Moosan Maram N Jaanee Marath Hirath Sansaar ||

O Musan, the world does not understand the Mystery of the Lord; it is dying and being plundered.

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੩
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੰਮ ਨ ਬੇਧਿਓ ਉਰਝਿਓ ਮਿਥ ਬਿਉਹਾਰ ॥੬॥

Praem Piranm N Baedhhiou Ourajhiou Mithh Biouhaar ||6||

It is not pierced through by the Love of the Beloved Lord; it is entangled in false pursuits. ||6||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੪
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਘਬੁ ਦਬੁ ਜਬ ਜਾਰੀਐ ਬਿਛੁਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਲ ॥

Ghab Dhab Jab Jaareeai Bishhurath Praem Bihaal ||

When someone's home and property are burnt, because of his attachment to them, he suffers in the sorrow of separation.

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੪
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤਵ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

Jaa Ko Praem Suaao Hai Charan Chithav Man Maahi ||

Whoever enjoys the taste of the Lord's Love, remembers His Lotus Feet in his mind.

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੫
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਮੂਸਨ ਤਬ ਹੀ ਮੂਸੀਐ ਬਿਸਰਤ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੭॥

Moosan Thab Hee Mooseeai Bisarath Purakh Dhaeiaal ||7||

O Musan, when mortals forget the Merciful Lord God, then they are truly plundered. ||7||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੫
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਹਿ ॥੮॥

Naanak Birehee Breham Kae Aan N Kathehoo Jaahi ||8||

O Nanak, the lovers of God do not go anywhere else. ||8||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੬
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਲਖ ਘਾਟੀਂ ਊਂਚੌ ਘਨੋ ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਬਿਹਾਲ ॥

Lakh Ghaatteen Oonacha Ghano Chanchal Cheeth Bihaal ||

Climbing thousands of steep hillsides, the fickle mind becomes miserable.

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੬
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਨੀਚ ਕੀਚ ਨਿਮ੍ਰਿਤ ਘਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ ॥੯॥

Neech Keech Nimrith Ghanee Karanee Kamal Jamaal ||9||

Look at the humble, lowly mud, O Jamaal: the beautiful lotus grows in it. ||9||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੭
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਕਮਲ ਨੈਨ ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ ਚੰਦ੍ਰ ਬਦਨ ਚਿਤ ਚਾਰ ॥

Kamal Nain Anjan Siaam Chandhr Badhan Chith Chaar ||

My Lord has lotus-eyes; His Face is so beautifully adorned.

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) (੧੦):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੭
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰੰਮ ਸਿਉ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਿ ਹਾਰ ॥੧੦॥

Moosan Magan Maranm Sio Khandd Khandd Kar Haar ||10||

O Musan, I am intoxicated with His Mystery. I break the necklace of pride into bits. ||10||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) (੧੦):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੮
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਮਗਨੁ ਭਇਓ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਸੂਧ ਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ॥

Magan Bhaeiou Pria Praem Sio Soodhh N Simarath Ang ||

I am intoxicated with the Love of my Husband Lord; remembering Him in meditation, I am not conscious of my own body.

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) (੧੧):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੮
Chaubolay Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਗਟਿ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਅ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਤੰਗ ॥੧੧॥

Pragatt Bhaeiou Sabh Loa Mehi Naanak Adhham Pathang ||11||

He is revealed in all His Glory, all throughout the world. Nanak is a lowly moth at His Flame. ||11||

ਚਉਬੋਲੇ (ਮਃ ੫) (੧੧):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੯
Chaubolay Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬੪


ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ

Salok Bhagath Kabeer Jeeo Kae

Shaloks Of Devotee Kabeer Jee:

ਸਲੋਕ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬੪


ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਊਪਰਿ ਰਾਮੁ ॥

Kabeer Maeree Simaranee Rasanaa Oopar Raam ||

Kabeer my rosary is my tongue upon which the Lord's Name is strung.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੧
Salok Bhagat Kabir


ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾ ਕੋ ਸੁਖੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥੧॥

Aadh Jugaadhee Sagal Bhagath Thaa Ko Sukh Bisraam ||1||

From the very beginning, and throughout the ages, all the devotees abide in tranquil peace. ||1||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੧
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋ ਹਸਨੇਹਾਰੁ ॥

Kabeer Maeree Jaath Ko Sabh Ko Hasanaehaar ||

Kabeer, everyone laughs at my social class.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੨
Salok Bhagat Kabir


ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤਿ ਕਉ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੨॥

Balihaaree Eis Jaath Ko Jih Japiou Sirajanehaar ||2||

I am a sacrifice to this social class, in which I chant and meditate on the Creator. ||2||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੨
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਕਹਾ ਡੁਲਾਵਹਿ ਜੀਉ ॥

Kabeer Ddagamag Kiaa Karehi Kehaa Ddulaavehi Jeeo ||

Kabeer, why do you stumble? Why does your soul waver?

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੩
Salok Bhagat Kabir


ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥੩॥

Sarab Sookh Ko Naaeiko Raam Naam Ras Peeo ||3||

He is the Lord of all comforts and peace; drink in the Sublime Essence of the Lord's Name. ||3||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੩
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ ਊਪਰਿ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥

Kabeer Kanchan Kae Kunddal Banae Oopar Laal Jarraao ||

Kabeer, earrings made of gold and studded with jewels,

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੪
Salok Bhagat Kabir


ਦੀਸਹਿ ਦਾਧੇ ਕਾਨ ਜਿਉ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੪॥

Dheesehi Dhaadhhae Kaan Jio Jinh Man Naahee Naao ||4||

Look like burnt twigs, if the Name is not in the mind. ||4||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੪
Salok Bhagat Kabir


ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਕੈ ਗੁਨ ਰਵੈ ਜਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥੫॥

Nirabhai Hoe Kai Gun Ravai Jath Paekho Thath Soe ||5||

Singing the Glorious Praises of the Lord, he is fearless. Wherever I look, the Lord is there. ||5||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੫
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥

Kabeer Jaa Dhin Ho Mooaa Paashhai Bhaeiaa Anandh ||

Kabeer, on the day when I die, afterwards there shall be bliss.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੫
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕੁ ਆਧੁ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕੁ ਹੋਇ ॥

Kabeer Aisaa Eaek Aadhh Jo Jeevath Mirathak Hoe ||

Kabeer, rare is such a person, who remains dead while yet alive.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੫
Salok Bhagat Kabir


ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਸੰਗੀ ਭਜਹਿ ਗੋੁਬਿੰਦੁ ॥੬॥

Mohi Miliou Prabh Aapanaa Sangee Bhajehi Guobindh ||6||

I shall meet with my Lord God. Those with me shall meditate and vibrate on the Lord of the Universe. ||6||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੬
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

Kabeer Sabh Thae Ham Burae Ham Thaj Bhalo Sabh Koe ||

Kabeer, I am the worst of all. Everyone else is good.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੭):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੬
Salok Bhagat Kabir


ਜਿਨਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ ॥੭॥

Jin Aisaa Kar Boojhiaa Meeth Hamaaraa Soe ||7||

Whoever understands this is a friend of mine. ||7||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੭):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੭
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝਹਿ ਪਹਿ ਅਨਿਕ ਕਰੇ ਕਰਿ ਭੇਸ ॥

Kabeer Aaee Mujhehi Pehi Anik Karae Kar Bhaes ||

Kabeer, she came to me in various forms and disguises.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੮):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੭
Salok Bhagat Kabir


ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਉਨਿ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸੁ ॥੮॥

Ham Raakhae Gur Aapanae Oun Keeno Aadhaes ||8||

My Guru saved me, and now she bows humbly to me. ||8||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੮):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੮
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹ ਮੂਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

Kabeer Soee Maareeai Jih Mooai Sukh Hoe ||

Kabeer, kill only that, which, when killed, shall bring peace.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੯):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੮
Salok Bhagat Kabir


ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਬੁਰੋ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੯॥

Bhalo Bhalo Sabh Ko Kehai Buro N Maanai Koe ||9||

Everyone shall call you good, very good, and no one shall think you are bad. ||9||

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੯):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੯
Salok Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵਹਿ ਕਾਰੀਆ ਕਾਰੇ ਊਭੇ ਜੰਤ ॥

Kabeer Raathee Hovehi Kaareeaa Kaarae Oobhae Janth ||

Kabeer, the night is dark, and men go about doing their dark deeds.

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧੦):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੪ ਪੰ. ੧੯
Salok Bhagat Kabir


 
Displaying Ang 1364 of 1430