. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1360 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1360 of 1430

ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲਹ ॥੬੫॥

Aatham Rathan Sansaar Gehan Thae Nar Naanak Nihafaleh ||65||

Those whose souls are imbued with the world - O Nanak, their lives are fruitless. ||65||

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਃ ੫) (੬੫):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧
Salok Sehshritee Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮਣਹ ਸੰਗਿ ਉਧਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜਿ ਪੂਰਣਹ ॥

Brehamaneh Sang Oudhharanan Breham Karam J Pooraneh ||

Associating with the Brahmin, one is saved, if his actions are perfect and God-like.

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਃ ੫) (੬੫):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧
Salok Sehshritee Guru Arjan Dev


ਲਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਤਿਪਤਿ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਿ ਸੂਕਰਹ ॥੬੬॥

Lo Lee Thrisanaa Athipath Man Maaeae Karam Karath S Sookareh ||66||

His desire for this and that is not satisfied; his mind is caught in Maya, and he is acting like a pig. ||66||

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਃ ੫) (੬੬):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੨
Salok Sehshritee Guru Arjan Dev


ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀਅ ਕਹ ॥

Par Dharab Hiranan Bahu Vighan Karanan Oucharanan Sarab Jeea Keh ||

The mortal steals the wealth of others, and makes all sorts of problems; his preaching is only for his own livelihood.

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਃ ੫) (੬੬):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੨
Salok Sehshritee Guru Arjan Dev


ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਦੁਤਰਹ ॥

Mathae Samaev Charanan Oudhharanan Bhai Dhuthareh ||

Those who are intoxicated and absorbed in the Lord's Lotus Feet are saved from the terrifying world-ocean.

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਃ ੫) (੬੭):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੩
Salok Sehshritee Guru Arjan Dev


ਅਨੇਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨ ਸੰਸਯਹ ॥੬੭॥੪॥

Anaek Paathik Haranan Naanak Saadhh Sangam N Sansayeh ||67||4||

Countless sins are destroyed, O Nanak, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy; there is no doubt about this. ||67||4||

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਃ ੫) (੬੭):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੩
Salok Sehshritee Guru Arjan Dev


ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ

Mehalaa 5 Gaathhaa

Fifth Mehl, Gaat'haa:

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬੦


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬੦


ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ॥

Karapoor Puhap Sugandhhaa Paras Maanukhy Dhaehan Maleenan ||

Camphor, flowers and perfume become contaminated, by coming into contact with the human body.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੬
Gathaa Guru Arjan Dev


ਮਜਾ ਰੁਧਿਰ ਦ੍ਰੁਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਿ ਗਰਬੇਣ ਅਗ੍ਯ੍ਯਾਨਣੋ ॥੧॥

Majaa Rudhhir Dhraagandhhaa Naanak Athh Garabaen Agyaanano ||1||

O Nanak, the ignorant one is proud of his foul-smelling marrow, blood and bones. ||1||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੬
Gathaa Guru Arjan Dev


ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸਹ ਦੀਪ ਲੋਅ ਸਿਖੰਡਣਹ ॥

Paramaano Parajanth Aakaaseh Dheep Loa Sikhanddaneh ||

Even if the mortal could reduce himself to the size of an atom, and shoot through the ethers,

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੭
Gathaa Guru Arjan Dev


ਗਛੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨ ਸਿਧ੍ਯ੍ਯਤੇ ॥੨॥

Gashhaen Nain Bhaaraen Naanak Binaa Saadhhoo N Sidhhyathae ||2||

Worlds and realms in the blink of an eye, O Nanak, without the Holy Saint, he shall not be saved. ||2||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੭
Gathaa Guru Arjan Dev


ਜਾਣੋ ਸਤਿ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਣੋ ਦ੍ਰਿਸਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ॥

Jaano Sath Hovantho Marano Dhrisattaen Mithhiaa ||

Know for sure that death will come; whatever is seen is false.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੮
Gathaa Guru Arjan Dev


ਕੀਰਤਿ ਸਾਥਿ ਚਲੰਥੋ ਭਣੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥੩॥

Keerath Saathh Chalanthho Bhananth Naanak Saadhh Sangaen ||3||

So chant the Kirtan of the Lord's Praises in the Saadh Sangat, the Company of the Holy; this alone shall go along with you in the end. ||3||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੮
Gathaa Guru Arjan Dev


ਮਾਯਾ ਚਿਤ ਭਰਮੇਣ ਇਸਟ ਮਿਤ੍ਰੇਖੁ ਬਾਂਧਵਹ ॥

Maayaa Chith Bharamaen Eisatt Mithraekh Baandhhaveh ||

The consciousness wanders lost in Maya, attached to friends and relatives.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੯
Gathaa Guru Arjan Dev


ਲਬਧ੍ਯ੍ਯੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ॥੪॥

Labadhhyan Saadhh Sangaen Naanak Sukh Asathhaanan Gopaal Bhajanan ||4||

Vibrating and meditating on the Lord of the Universe in the Saadh Sangat, O Nanak, the eternal place of rest is found. ||4||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੯
Gathaa Guru Arjan Dev


ਮੈਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖ ਸਿ ਚੰਦਨਹ ॥

Mailaagar Sangaen Ninm Birakh S Chandhaneh ||

The lowly nim tree, growing near the sandalwood tree, becomes just like the sandalwood tree.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੦
Gathaa Guru Arjan Dev


ਨਿਕਟਿ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁਧਿ ਨ ਬੋਹਤੇ ॥੫॥

Nikatt Basantho Baanso Naanak Ahan Budhh N Bohathae ||5||

But the bamboo tree, also growing near it, does not pick up its fragrance; it is too tall and proud. ||5||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੦
Gathaa Guru Arjan Dev


ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤ੍ਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਹਾਰਣਹ ॥੬॥

Hathan Panch Sathraen Naanak Har Baanae Prehaaraneh ||6||

The five enemies are killed, O Nanak, by shooting the Arrow of the Lord. ||6||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੧
Gathaa Guru Arjan Dev


ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨਹ ॥

Gaathhaa Gunf Gopaal Kathhan Mathhan Maan Maradhaneh ||

In this Gaat'haa, the Lord's Sermon is woven; listening to it, pride is crushed.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੧
Gathaa Guru Arjan Dev


ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬਡ ਕਰਮਣਹ ॥

Bachan Saadhh Sukh Panthhaa Lehanthhaa Badd Karamaneh ||

The Words of the Holy are the path of peace. They are obtained by good karma.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੨
Gathaa Guru Arjan Dev


ਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਹ ॥੭॥

Rehanthaa Janam Maranaen Ramanan Naanak Har Keerathaneh ||7||

The cycle of birth and death is ended, O Nanak, singing the Kirtan of the Lord's Praises. ||7||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੨
Gathaa Guru Arjan Dev


ਪਤ੍ਰ ਭੁਰਿਜੇਣ ਝੜੀਯੰ ਨਹ ਜੜੀਅੰ ਪੇਡ ਸੰਪਤਾ ॥

Pathr Bhurijaen Jharreeyan Neh Jarreean Paedd Sanpathaa ||

When the leaves wither and fall, they cannot be attached to the branch again.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੩
Gathaa Guru Arjan Dev


ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤਿ ਜੋਨਿ ਬਾਸਰੋ ਰੈਣੀ ॥੮॥

Naam Bihoon Bikhamathaa Naanak Behanth Jon Baasaro Rainee ||8||

Without the Naam, the Name of the Lord, O Nanak, there is misery and suffering. The mortal wanders in reincarnation day and night. ||8||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੩
Gathaa Guru Arjan Dev


ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਭੰਤੰ ਬਡ ਭਾਗਣਹ ॥

Bhaavanee Saadhh Sangaen Labhanthan Badd Bhaaganeh ||

One is blessed with love for the Saadh Sangat, the Company of the Holy, by great good fortune.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੪
Gathaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹ ਬਿਆਪਣਹ ॥੯॥

Har Naam Gun Ramanan Naanak Sansaar Saagar Neh Biaapaneh ||9||

Whoever sings the Glorious Praises of the Lord's Name, O Nanak, is not affected by the world-ocean. ||9||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੪
Gathaa Guru Arjan Dev


ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨਹ ॥

Gaathhaa Goorr Apaaran Samajhanan Biralaa Janeh ||

This Gaat'haa is profound and infinite; how rare are those who understand it.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੫
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥੧੦॥

Sansaar Kaam Thajanan Naanak Gobindh Ramanan Saadhh Sangameh ||10||

They forsake sexual desire and worldly love, O Nanak, and praise the Lord in the Saadh Sangat. ||10||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੦):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੫
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸੁਮੰਤ੍ਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨਹ ॥

Sumanthr Saadhh Bachanaa Kott Dhokh Binaasaneh ||

The Words of the Holy are the most sublime Mantra. They eradicate millions of sinful mistakes.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੬
Gathaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣਹ ॥੧੧॥

Har Charan Kamal Dhhyaanan Naanak Kul Samooh Oudhhaaraneh ||11||

Meditating on the Lotus Feet of the Lord, O Nanak, all one's generations are saved. ||11||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੧):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੬
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣਹ ਜੇਣ ਮਧ੍ਯ੍ਯ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਹ ॥

Sundhar Mandhar Saineh Jaen Madhhy Har Keerathaneh ||

That palace is beautiful, in which the Kirtan of the Lord's Praises are sung.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੭
Gathaa Guru Arjan Dev


ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦਹ ਨਾਨਕ ਲਬਧ੍ਯ੍ਯੰ ਬਡ ਭਾਗਣਹ ॥੧੨॥

Mukathae Raman Gobindheh Naanak Labadhhyan Badd Bhaaganeh ||12||

Those who dwell on the Lord of the Universe are liberated. O Nanak, only the most fortunate are so blessed. ||12||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੭
Gathaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਲਬਧੋ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਮਿਤੋ ॥

Har Labadhho Mithr Sumitho ||

I have found the Lord, my Friend, my very Best Friend.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੮
Gathaa Guru Arjan Dev


ਬਿਦਾਰਣ ਕਦੇ ਨ ਚਿਤੋ ॥

Bidhaaran Kadhae N Chitho ||

He shall never break my heart.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੮
Gathaa Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕਾ ਅਸਥਲੁ ਤੋਲੁ ਅਮਿਤੋ ॥

Jaa Kaa Asathhal Thol Amitho ||

His dwelling is eternal; His weight cannot be weighed.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੮
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸਦ਼ਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਕਿਤੋ ॥੧੩॥

Suoee Naanak Sakhaa Jeea Sang Kitho ||13||

Nanak has made Him the Friend of his soul. ||13||

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੯
Gathaa Guru Arjan Dev


ਅਪਜਸੰ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁਤ੍ਰਹ ॥

Apajasan Mittanth Sath Puthreh ||

One's bad reputation is erased by a true son,

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੯
Gathaa Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਤਬ੍ਯ੍ਯ ਰਿਦੈ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰਣਹ ॥

Simarathaby Ridhai Gur Manthraneh ||

Who meditates in his heart on the Guru's Mantra.

ਗਾਥਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬੦ ਪੰ. ੧੯
Gathaa Guru Arjan Dev


 
Displaying Ang 1360 of 1430