. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1232 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1232 of 1430

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਨਿਓ ਨਹਿ ਕਾਨਨਿ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ॥

Gur Oupadhaes Suniou Nehi Kaanan Par Dhaaraa Lapattaaeiou ||

I never listened to the Guru's Teachings; I was entangled with others' spouses.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੯) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Teg Bahadur


ਬਿਖਿਆਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਅਪਨੋ ਭਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bikhiaasakath Rehiou Nis Baasur Keeno Apano Bhaaeiou ||1|| Rehaao ||

I remained under the influence of corruption, night and day; I did whatever I pleased. ||1||Pause||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੯) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧
Raag Sarang Guru Teg Bahadur


ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨਿ ਬਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਝਿਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥੧॥

Par Nindhaa Kaaran Bahu Dhhaavath Samajhiou Neh Samajhaaeiou ||1||

I ran all around slandering others; I was taught, but I never learned. ||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੯) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੨
Raag Sarang Guru Teg Bahadur


ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥

Kehaa Keho Mai Apunee Karanee Jih Bidhh Janam Gavaaeiou ||

How can I even describe my actions? This is how I wasted my life.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੯) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Teg Bahadur


ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮਹਿ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯॥

Kehi Naanak Sabh Aougan Mo Mehi Raakh Laehu Saranaaeiou ||2||4||3||13||139||4||159||

Says Nanak, I am totally filled with faults. I have come to Your Sanctuary - please save me, O Lord! ||2||4||3||13||139||4||159||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੯) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੩
Raag Sarang Guru Teg Bahadur


ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

Raag Saarag Asattapadheeaa Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Saarang, Ashtapadees, First Mehl, First House:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੨


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

Har Bin Kio Jeevaa Maeree Maaee ||

How can I live, O my mother?

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jai Jagadhees Thaeraa Jas Jaacho Mai Har Bin Rehan N Jaaee ||1|| Rehaao ||

Hail to the Lord of the Universe. I ask to sing Your Praises; without You, O Lord, I cannot even survive. ||1||Pause||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਕੀ ਪਿਆਸ ਪਿਆਸੀ ਕਾਮਨਿ ਦੇਖਉ ਰੈਨਿ ਸਬਾਈ ॥

Har Kee Piaas Piaasee Kaaman Dhaekho Rain Sabaaee ||

I am thirsty, thirsty for the Lord; the soul-bride gazes upon Him all through the night.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੭
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸ੍ਰੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥

Sreedhhar Naathh Maeraa Man Leenaa Prabh Jaanai Peer Paraaee ||1||

My mind is absorbed into the Lord, my Lord and Master. Only God knows the pain of another. ||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੭
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਗਣਤ ਸਰੀਰਿ ਪੀਰ ਹੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਂਈ ॥

Ganath Sareer Peer Hai Har Bin Gur Sabadhee Har Paanee ||

My body suffers in pain, without the Lord; through the Word of the Guru's Shabad, I find the Lord.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੮
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੨॥

Hohu Dhaeiaal Kirapaa Kar Har Jeeo Har Sio Rehaan Samaaee ||2||

O Dear Lord, please be kind and compassionate to me, that I might remain merged in You, O Lord. ||2||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੮
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥

Aisee Ravath Ravahu Man Maerae Har Charanee Chith Laaee ||

Follow such a path, O my conscious mind, that you may remain focused on the Feet of the Lord.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨੋਹਰ ਨਿਰਭਉ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ॥੩॥

Bisam Bheae Gun Gaae Manohar Nirabho Sehaj Samaaee ||3||

I am wonder-struck, singing the Glorious Praises of my Fascinating Lord; I am intuitively absorbed in the Fearless Lord. ||3||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

Hiradhai Naam Sadhaa Dhhun Nihachal Ghattai N Keemath Paaee ||

That heart, in which the Eternal, Unchanging Naam vibrates and resounds, does not diminish, and cannot be evaluated.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥

Bin Naavai Sabh Koee Niradhhan Sathigur Boojh Bujhaaee ||4||

Without the Name, everyone is poor; the True Guru has imparted this understanding. ||4||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਭਏ ਸੁਨਿ ਸਜਨੀ ਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥

Preetham Praan Bheae Sun Sajanee Dhooth Mueae Bikh Khaaee ||

My Beloved is my breath of life - listen, O my companion. The demons have taken poison and died.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਬ ਕੀ ਤੈਸੀ ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥੫॥

Jab Kee Oupajee Thab Kee Thaisee Rangul Bhee Man Bhaaee ||5||

As love for Him welled up, so it remains. My mind is imbued with His Love. ||5||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੀਵਾਂ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥

Sehaj Samaadhh Sadhaa Liv Har Sio Jeevaan Har Gun Gaaee ||

I am absorbed in celestial samaadhi, lovingly attached to the Lord forever. I live by singing the Glorious Praises of the Lord.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੬॥

Gur Kai Sabadh Rathaa Bairaagee Nij Ghar Thaarree Laaee ||6||

Imbued with the Word of the Guru's Shabad, I have become detached from the world. In the profound primal trance, I dwell within the home of my own inner being. ||6||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਤੁ ਗੁਸਾਂਈਂ ॥

Sudhh Ras Naam Mehaa Ras Meethaa Nij Ghar Thath Gusaaneen ||

The Naam, the Name of the Lord, is sublimely sweet and supremely delicious; within the home of my own self, I understand the essence of the Lord.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਤਹ ਹੀ ਮਨੁ ਜਹ ਹੀ ਤੈ ਰਾਖਿਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥

Theh Hee Man Jeh Hee Thai Raakhiaa Aisee Guramath Paaee ||7||

Wherever You keep my mind, there it is. This is what the Guru has taught me. ||7||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਨਕ ਸਨਾਦਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਬਨਿ ਆਈ ॥

Sanak Sanaadh Brehamaadh Eindhraadhik Bhagath Rathae Ban Aaee ||

Sanak and Sanandan, Brahma and Indra, were imbued with devotional worship, and came to be in harmony with Him.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਾਂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥੮॥੧॥

Naanak Har Bin Gharee N Jeevaan Har Kaa Naam Vaddaaee ||8||1||

O Nanak, without the Lord, I cannot live, even for an instant. The Name of the Lord is glorious and great. ||8||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੧) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Saarag Mehalaa 1 ||

Saarang, First Mehl:

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੩੨


ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਧੀਰੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

Har Bin Kio Dhheerai Man Maeraa ||

Without the Lord, how can my mind be comforted?

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਕੋਟਿ ਕਲਪ ਕੇ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸਨ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਨਿਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kott Kalap Kae Dhookh Binaasan Saach Dhrirraae Nibaeraa ||1|| Rehaao ||

The guilt and sin of millions of ages is erased, and one is released from the cycle of reincarnation, when the Truth is implanted within. ||1||Pause||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿ ਜਲੇ ਹਉ ਮਮਤਾ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਦਾ ਨਉ ਰੰਗੀ ॥

Krodhh Nivaar Jalae Ho Mamathaa Praem Sadhaa No Rangee ||

Anger is gone, egotism and attachment have been burnt away; I am imbued with His ever-fresh Love.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਅਨਭਉ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਚਿਆ ਹਰਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸੰਗੀ ॥੧॥

Anabho Bisar Geae Prabh Jaachiaa Har Niramaaeil Sangee ||1||

Other fears are forgotten, begging at God's Door. The Immaculate Lord is my Companion. ||1||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

Chanchal Math Thiaag Bho Bhanjan Paaeiaa Eaek Sabadh Liv Laagee ||

Forsaking my fickle intellect, I have found God, the Destroyer of fear; I am lovingly attuned to the One Word, the Shabad.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੮
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਲਏ ਬਡਭਾਗੀ ॥੨॥

Har Ras Chaakh Thrikhaa Nivaaree Har Mael Leae Baddabhaagee ||2||

Tasting the sublime essence of the Lord, my thirst is quenched; by great good fortune, the Lord has united me with Himself. ||2||

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਅਭਰਤ ਸਿੰਚਿ ਭਏ ਸੁਭਰ ਸਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੁ ਨਿਹਾਲਾ ॥

Abharath Sinch Bheae Subhar Sar Guramath Saach Nihaalaa ||

The empty tank has been filled to overflowing. Following the Guru's Teachings, I am enraptured with the True Lord.

ਸਾਰੰਗ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੩੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


 
Displaying Ang 1232 of 1430