. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1124 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1124 of 1430

ਅਸਤਿ ਚਰਮ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਮੂੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Asath Charam Bisattaa Kae Moondhae Dhuragandhh Hee Kae Baedtae ||1|| Rehaao ||

You are nothing more than a bundle of bones, wrapped in skin, filled with manure; you give off such a rotten smell! ||1||Pause||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ॥

Chalath Kath Ttaedtae Ttaedtae Ttaedtae ||

Why do you walk in that crooked, zig-zag way?

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਕਵਨ ਭ੍ਰਮ ਭੂਲੇ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਲੁ ਨ ਦੂਰੇ ॥

Raam N Japahu Kavan Bhram Bhoolae Thum Thae Kaal N Dhoorae ||

You do not meditate on the Lord. What doubts have confused and deluded you? Death is not far away from you!

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੨
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਇਹੁ ਤਨੁ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ॥੨॥

Anik Jathan Kar Eihu Than Raakhahu Rehai Avasathhaa Poorae ||2||

Making all sorts of efforts, you manage to preserve this body, but it shall only survive until its time is up. ||2||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੨
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੈ ਪਰਾਨੀ ॥

Aapan Keeaa Kashhoo N Hovai Kiaa Ko Karai Paraanee ||

By one's own efforts, nothing is done. What can the mere mortal accomplish?

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੩
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਬਖਾਨੀ ॥੩॥

Jaa This Bhaavai Sathigur Bhaettai Eaeko Naam Bakhaanee ||3||

When it pleases the Lord, the mortal meets the True Guru, and chants the Name of the One Lord. ||3||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮਹਿ ਬਸਤੇ ਫੁਲਵਤ ਦੇਹ ਅਇਆਨੇ ॥

Balooaa Kae Gharooaa Mehi Basathae Fulavath Dhaeh Aeiaanae ||

You live in a house of sand, but you still puff up your body - you ignorant fool!

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਬੂਡੇ ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਨੇ ॥੪॥੪॥

Kahu Kabeer Jih Raam N Chaethiou Booddae Bahuth Siaanae ||4||4||

Says Kabeer, those who do not remember the Lord may be very clever, but they still drown. ||4||4||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ ॥

Ttaedtee Paag Ttaedtae Chalae Laagae Beerae Khaan ||

Your turban is crooked, and you walk crooked; and now you have started chewing betel leaves.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ ਮੇਰੋ ਕਾਮੁ ਦੀਵਾਨ ॥੧॥

Bhaao Bhagath Sio Kaaj N Kashhooai Maero Kaam Dheevaan ||1||

You have no use at all for loving devotional worship; you say you have business in court. ||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੬
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਰਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨਿ ॥

Raam Bisaariou Hai Abhimaan ||

In your egotistical pride, you have forgotten the Lord.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਸਚੁ ਮਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kanik Kaamanee Mehaa Sundharee Paekh Paekh Sach Maan ||1|| Rehaao ||

Gazing upon your gold, and your very beautiful wife, you believe that they are permanent. ||1||Pause||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਮਦ ਇਹ ਬਿਧਿ ਅਉਧ ਬਿਹਾਨਿ ॥

Laalach Jhooth Bikaar Mehaa Madh Eih Bidhh Aoudhh Bihaan ||

You are engrossed in greed, falsehood, corruption and great arrogance. Your life is passing away.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੮
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ ਆਇ ਲਾਗੋ ਕਾਲੁ ਨਿਦਾਨਿ ॥੨॥੫॥

Kehi Kabeer Anth Kee Baer Aae Laago Kaal Nidhaan ||2||5||

Says Kabeer, at the very last moment, death will come and seize you, you fool! ||2||5||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੮
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਇਤਨਕੁ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Eithanak Khatteeaa Gatheeaa Matteeaa Sang N Kashh Lai Jaae ||1|| Rehaao ||

With so much wealth and cash and buried treasure, still, he cannot take anything with him. ||1||Pause||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੯
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਚਾਰਿ ਦਿਨ ਅਪਨੀ ਨਉਬਤਿ ਚਲੇ ਬਜਾਇ ॥

Chaar Dhin Apanee Noubath Chalae Bajaae ||

The mortal beats the drum for a few days, and then he must depart.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੯
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਦਿਹਰੀ ਬੈਠੀ ਮਿਹਰੀ ਰੋਵੈ ਦੁਆਰੈ ਲਉ ਸੰਗਿ ਮਾਇ ॥

Dhiharee Baithee Miharee Rovai Dhuaarai Lo Sang Maae ||

Sitting on the threshhold, his wife weeps and wails; his mother accompanies him to the outer gate.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੦
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਮਰਹਟ ਲਗਿ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ਕੁਟੰਬੁ ਮਿਲਿ ਹੰਸੁ ਇਕੇਲਾ ਜਾਇ ॥੧॥

Marehatt Lag Sabh Log Kuttanb Mil Hans Eikaelaa Jaae ||1||

All the people and relatives together go to the crematorium, but the swan-soul must go home all alone. ||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਵੈ ਸੁਤ ਵੈ ਬਿਤ ਵੈ ਪੁਰ ਪਾਟਨ ਬਹੁਰਿ ਨ ਦੇਖੈ ਆਇ ॥

Vai Suth Vai Bith Vai Pur Paattan Bahur N Dhaekhai Aae ||

Those children, that wealth, that city and town - he shall not come to see them again.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੧
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਸਿਮਰਹੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਜਾਇ ॥੨॥੬॥

Kehath Kabeer Raam Kee N Simarahu Janam Akaarathh Jaae ||2||6||

Says Kabeer, why do you not meditate on the Lord? Your life is uselessly slipping away! ||2||6||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੬) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੨
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

Raag Kaedhaaraa Baanee Ravidhaas Jeeo Kee

Raag Kaydaaraa, The Word Of Ravi Daas Jee:

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੨੪


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੨੪


ਖਟੁ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ॥

Khatt Karam Kul Sanjugath Hai Har Bhagath Hiradhai Naahi ||

One who performs the six religious rituals and comes from a good family, but who does not have devotion to the Lord in his heart,

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਚ ਤੁਲਿ ਸਮਾਨਿ ॥੧॥

Charanaarabindh N Kathhaa Bhaavai Supach Thul Samaan ||1||

One who does not appreciate talk of the Lord's Lotus Feet, is just like an outcaste, a pariah. ||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਿ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ॥

Rae Chith Chaeth Chaeth Achaeth ||

Be conscious, be conscious, be conscious, O my unconscious mind.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਕਾਹੇ ਨ ਬਾਲਮੀਕਹਿ ਦੇਖ ॥

Kaahae N Baalameekehi Dhaekh ||

Why do you not look at Baalmeek?

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਕਿਸੁ ਜਾਤਿ ਤੇ ਕਿਹ ਪਦਹਿ ਅਮਰਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬਿਸੇਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kis Jaath Thae Kih Padhehi Amariou Raam Bhagath Bisaekh ||1|| Rehaao ||

From such a low social status, what a high status he obtained! Devotional worship to the Lord is sublime! ||1||Pause||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਸੁਆਨ ਸਤ੍ਰੁ ਅਜਾਤੁ ਸਭ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ੍ਨ ਲਾਵੈ ਹੇਤੁ ॥

Suaan Sathra Ajaath Sabh Thae Kirasa Laavai Haeth ||

The killer of dogs, the lowest of all, was lovingly embraced by Krishna.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਲੋਗੁ ਬਪੁਰਾ ਕਿਆ ਸਰਾਹੈ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥੨॥

Log Bapuraa Kiaa Saraahai Theen Lok Pravaes ||2||

See how the poor people praise him! His praise extends throughout the three worlds. ||2||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੬
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਅਜਾਮਲੁ ਪਿੰਗੁਲਾ ਲੁਭਤੁ ਕੁੰਚਰੁ ਗਏ ਹਰਿ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥

Ajaamal Pingulaa Lubhath Kunchar Geae Har Kai Paas ||

Ajaamal, Pingulaa, Lodhia and the elephant went to the Lord.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


ਐਸੇ ਦੁਰਮਤਿ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂ ਕਿਉ ਨ ਤਰਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ॥੩॥੧॥

Aisae Dhuramath Nisatharae Thoo Kio N Tharehi Ravidhaas ||3||1||

Even such evil-minded beings were emancipated. Why should you not also be saved, O Ravi Daas? ||3||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੪ ਪੰ. ੧੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Ravidas


 
Displaying Ang 1124 of 1430