. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1123 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1123 of 1430

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੨੩


ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

Raag Kaedhaaraa Baanee Kabeer Jeeo Kee

Raag Kaydaaraa, The Word Of Kabeer Jee:

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੨੩


ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਬਿਬਰਜਿਤ ਤਜਹੁ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥

Ousathath Nindhaa Dhooo Bibarajith Thajahu Maan Abhimaanaa ||

Those who ignore both praise and slander, who reject egotistical pride and conceit,

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨਹਿ ਤੇ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥

Lohaa Kanchan Sam Kar Jaanehi Thae Moorath Bhagavaanaa ||1||

Who look alike upon iron and gold - they are the very image of the Lord God. ||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੨
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਤੇਰਾ ਜਨੁ ਏਕੁ ਆਧੁ ਕੋਈ ॥

Thaeraa Jan Eaek Aadhh Koee ||

Hardly anyone is a humble servant of Yours, O Lord.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੩
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਬਿਬਰਜਿਤ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kaam Krodhh Lobh Mohu Bibarajith Har Padh Cheenhai Soee ||1|| Rehaao ||

Ignoring sexual desire, anger, greed and attachment, such a person becomes aware of the Lord's Feet. ||1||Pause||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੩
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥

Raj Gun Tham Gun Sath Gun Keheeai Eih Thaeree Sabh Maaeiaa ||

Raajas, the quality of energy and activity; Taamas, the quality of darkness and inertia; and Satvas, the quality of purity and light, are all called the creations of Maya, Your illusion.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਚਉਥੇ ਪਦ ਕਉ ਜੋ ਨਰੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

Chouthhae Padh Ko Jo Nar Cheenhai Thinh Hee Param Padh Paaeiaa ||2||

That man who realizes the fourth state - he alone obtains the supreme state. ||2||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਰਹੈ ਨਿਹਕਾਮਾ ॥

Theerathh Barath Naem Such Sanjam Sadhaa Rehai Nihakaamaa ||

Amidst pilgrimages, fasting, rituals, purification and self-discipline, he remains always without thought of reward.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਰੁ ਮਾਇਆ ਭ੍ਰਮੁ ਚੂਕਾ ਚਿਤਵਤ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ॥੩॥

Thrisanaa Ar Maaeiaa Bhram Chookaa Chithavath Aatham Raamaa ||3||

Thirst and desire for Maya and doubt depart, remembering the Lord, the Supreme Soul. ||3||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਜਿਹ ਮੰਦਰਿ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਅੰਧਕਾਰੁ ਤਹ ਨਾਸਾ ॥

Jih Mandhar Dheepak Paragaasiaa Andhhakaar Theh Naasaa ||

When the temple is illuminated by the lamp, its darkness is dispelled.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੬
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਨਿਰਭਉ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਾਗਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸਾ ॥੪॥੧॥

Nirabho Poor Rehae Bhram Bhaagaa Kehi Kabeer Jan Dhaasaa ||4||1||

The Fearless Lord is All-pervading. Doubt has run away, says Kabeer, the Lord's humble slave. ||4||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਿਨਹੀ ਬਨਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨਹੀ ਲਉਗ ਸੁਪਾਰੀ ॥

Kinehee Banajiaa Kaansee Thaanbaa Kinehee Loug Supaaree ||

Some deal in bronze and copper, some in cloves and betel nuts.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਸੰਤਹੁ ਬਨਜਿਆ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

Santhahu Banajiaa Naam Gobidh Kaa Aisee Khaep Hamaaree ||1||

The Saints deal in the Naam, the Name of the Lord of the Universe. Such is my merchandise as well. ||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੮
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਆਪਾਰੀ ॥

Har Kae Naam Kae Biaapaaree ||

I am a trader in the Name of the Lord.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੮
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਹੀਰਾ ਹਾਥਿ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਛੂਟਿ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Heeraa Haathh Charriaa Niramolak Shhoott Gee Sansaaree ||1|| Rehaao ||

The priceless diamond has come into my hands. I have left the world behind. ||1||Pause||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤਉ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥

Saachae Laaeae Tho Sach Laagae Saachae Kae Biouhaaree ||

When the True Lord attached me, then I was attached to Truth. I am a trader of the True Lord.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੯
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਸਾਚੀ ਬਸਤੁ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ ਪਹੁਚੇ ਜਾਇ ਭੰਡਾਰੀ ॥੨॥

Saachee Basath Kae Bhaar Chalaaeae Pahuchae Jaae Bhanddaaree ||2||

I have loaded the commodity of Truth; It has reached the Lord, the Treasurer. ||2||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਆਪਹਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਆਪੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ ॥

Aapehi Rathan Javaahar Maanik Aapai Hai Paasaaree ||

He Himself is the pearl, the jewel, the ruby; He Himself is the jeweller.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੦
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਆਪੈ ਦਹ ਦਿਸ ਆਪ ਚਲਾਵੈ ਨਿਹਚਲੁ ਹੈ ਬਿਆਪਾਰੀ ॥੩॥

Aapai Dheh Dhis Aap Chalaavai Nihachal Hai Biaapaaree ||3||

He Himself spreads out in the ten directions. The Merchant is Eternal and Unchanging. ||3||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਮਨੁ ਕਰਿ ਬੈਲੁ ਸੁਰਤਿ ਕਰਿ ਪੈਡਾ ਗਿਆਨ ਗੋਨਿ ਭਰਿ ਡਾਰੀ ॥

Man Kar Bail Surath Kar Paiddaa Giaan Gon Bhar Ddaaree ||

My mind is the bull, and meditation is the road; I have filled my packs with spiritual wisdom, and loaded them on the bull.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੧
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੨॥

Kehath Kabeer Sunahu Rae Santhahu Nibehee Khaep Hamaaree ||4||2||

Says Kabeer, listen, O Saints: my merchandise has reached its destination! ||4||2||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੨) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੨
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਰੀ ਕਲਵਾਰਿ ਗਵਾਰਿ ਮੂਢ ਮਤਿ ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ ਫਿਰਾਵਉ ॥

Ree Kalavaar Gavaar Moodt Math Oulatto Pavan Firaavo ||

You barbaric brute, with your primitive intellect - reverse your breath and turn it inward.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਮਨੁ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਭਾਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵਉ ॥੧॥

Man Mathavaar Maer Sar Bhaathee Anmrith Dhhaar Chuaavo ||1||

Let your mind be intoxicated with the stream of Ambrosial Nectar which trickles down from the furnace of the Tenth Gate. ||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੩
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥

Bolahu Bheeaa Raam Kee Dhuhaaee ||

O Siblings of Destiny, call on the Lord.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਪੀਵਹੁ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਤਿ ਦੁਰਲਭ ਸਹਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Peevahu Santh Sadhaa Math Dhuralabh Sehajae Piaas Bujhaaee ||1|| Rehaao ||

O Saints, drink in this wine forever; it is so difficult to obtain, and it quenches your thirst so easily. ||1||Pause||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੪
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਭੈ ਬਿਚਿ ਭਾਉ ਭਾਇ ਕੋਊ ਬੂਝਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ॥

Bhai Bich Bhaao Bhaae Kooo Boojhehi Har Ras Paavai Bhaaee ||

In the Fear of God, is the Love of God. Only those few who understand His Love obtain the sublime essence of the Lord, O Siblings of Destiny.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ ਹੀ ਮਹਿ ਭਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਪੀਆਈ ॥੨॥

Jaethae Ghatt Anmrith Sabh Hee Mehi Bhaavai Thisehi Peeaaee ||2||

As many hearts as there are - in all of them, is His Ambrosial Nectar; as He pleases, He causes them to drink it in. ||2||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਧਾਵਤੁ ਬਰਜਿ ਰਹਾਈ ॥

Nagaree Eaekai No Dharavaajae Dhhaavath Baraj Rehaaee ||

There are nine gates to the one city of the body; restrain your mind from escaping through them.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਦਸਵਾ ਦਰੁ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹੈ ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਭਾਈ ॥੩॥

Thrikuttee Shhoottai Dhasavaa Dhar Khoolhai Thaa Man Kheevaa Bhaaee ||3||

When the knot of the three qualities is untied, then the Tenth Gate opens up, and the mind is intoxicated, O Siblings of Destiny. ||3||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਅਭੈ ਪਦ ਪੂਰਿ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥

Abhai Padh Poor Thaap Theh Naasae Kehi Kabeer Beechaaree ||

When the mortal fully realizes the state of fearless dignity, then his sufferings vanish; so says Kabeer after careful deliberation.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਉਬਟ ਚਲੰਤੇ ਇਹੁ ਮਦੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥

Oubatt Chalanthae Eihu Madh Paaeiaa Jaisae Khonadh Khumaaree ||4||3||

Turning away from the world, I have obtained this wine, and I am intoxicated with it. ||4||3||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੩) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕੇ ਲੀਨੇ ਗਤਿ ਨਹੀ ਏਕੈ ਜਾਨੀ ॥

Kaam Krodhh Thrisanaa Kae Leenae Gath Nehee Eaekai Jaanee ||

You are engrossed with unsatisfied sexual desire and unresolved anger; you do not know the State of the One Lord.

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਫੂਟੀ ਆਖੈ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਬੂਡਿ ਮੂਏ ਬਿਨੁ ਪਾਨੀ ॥੧॥

Foottee Aakhai Kashhoo N Soojhai Boodd Mooeae Bin Paanee ||1||

Your eyes are blinded, and you see nothing at all. You drown and die without water. ||1||

ਕੇਦਾਰਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੨੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


 
Displaying Ang 1123 of 1430