. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1106 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1106 of 1430

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ

Raag Maaroo Baanee Jaidhaeo Jeeo Kee

Raag Maaroo, The Word Of Jai Dayv Jee:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੬


ਅਬਲ ਬਲੁ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲੁ ਥਪਿਆ ਅਘੜੁ ਘੜਿਆ ਤਹਾ ਅਪਿਉ ਪੀਆ ॥੧॥

Abal Bal Thorriaa Achal Chal Thhapiaa Agharr Gharriaa Thehaa Apio Peeaa ||1||

I am powerless; my power has been broken. My unstable mind has been stabliized, and my unadorned soul has been adorned. I drink in the Ambrosial Nectar. ||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo BhagatJaidev


ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦਤੁ ਕੀਆ ॥

Chandh Sath Bhaedhiaa Naadh Sath Pooriaa Soor Sath Khorrasaa Dhath Keeaa ||

The breath is drawn in through the left nostril; it is held in the central channel of the Sushmanaa and exhaled through the right nostril repeating the Lord's Name sixteen times.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo BhagatJaidev


ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥

Man Aadh Gun Aadh Vakhaaniaa ||

Within my mind, I chant the Name of the Primal Lord God, the Source of virtue.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo BhagatJaidev


ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੰਮਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thaeree Dhubidhhaa Dhrisatt Sanmaaniaa ||1|| Rehaao ||

My vision, that You are I are separate, has melted away. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo BhagatJaidev


ਅਰਧਿ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਧਿ ਕਉ ਸਰਧਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲਿ ਸੰਮਾਨਿ ਆਇਆ ॥

Aradhh Ko Aradhhiaa Saradhh Ko Saradhhiaa Salal Ko Salal Sanmaan Aaeiaa ||

I worship the One who is worthy of being worshipped. I trust the One who is worthy of being trusted. Like water merging in water, I merge in the Lord.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo BhagatJaidev


ਬਦਤਿ ਜੈਦੇਉ ਜੈਦੇਵ ਕਉ ਰੰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥

Badhath Jaidhaeo Jaidhaev Ko Ranmiaa Breham Nirabaan Liv Leen Paaeiaa ||2||1||

Says Jai Dayv, I meditate and contemplate the Luminous, Triumphant Lord. I am lovingly absorbed in the Nirvaanaa of God. ||2||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਜੈਦੇਵ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo BhagatJaidev


ਕਬੀਰੁ ॥ ਮਾਰੂ ॥

Kabeer || Maaroo ||

Kabeer, Maaroo:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੬


ਰਾਮੁ ਸਿਮਰੁ ਪਛੁਤਾਹਿਗਾ ਮਨ ॥

Raam Simar Pashhuthaahigaa Man ||

Meditate in remembrance on the Lord, or else you will regret it in the end, O mind.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Paapee Jeearaa Lobh Karath Hai Aaj Kaal Outh Jaahigaa ||1|| Rehaao ||

O sinful soul, you act in greed, but today or tomorrow, you will have to get up and leave. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹਿਗਾ ॥

Laalach Laagae Janam Gavaaeiaa Maaeiaa Bharam Bhulaahigaa ||

Clinging to greed, you have wasted your life, deluded in the doubt of Maya.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥

Dhhan Joban Kaa Garab N Keejai Kaagadh Jio Gal Jaahigaa ||1||

Do not take pride in your wealth and youth; you shall crumble apart like dry paper. ||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜਉ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾ ਦਿਨ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਹਿਗਾ ॥

Jo Jam Aae Kaes Gehi Pattakai Thaa Dhin Kishh N Basaahigaa ||

When the Messenger of Death comes and grabs you by the hair, and knocks you down, on that day, you shall be powerless.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਸਿਮਰਨੁ ਭਜਨੁ ਦਇਆ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਤਉ ਮੁਖਿ ਚੋਟਾ ਖਾਹਿਗਾ ॥੨॥

Simaran Bhajan Dhaeiaa Nehee Keenee Tho Mukh Chottaa Khaahigaa ||2||

You do not remember the Lord, or vibrate upon Him in meditation, and you do not practice compassion; you shall be beaten on your face. ||2||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖੁ ਲੈ ਕੈ ਜਾਹਿਗਾ ॥

Dhharam Raae Jab Laekhaa Maagai Kiaa Mukh Lai Kai Jaahigaa ||

When the Righteous Judge of Dharma calls for your account, what face will you show Him then?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਰਿ ਜਾਂਹਿਗਾ ॥੩॥੧॥

Kehath Kabeer Sunahu Rae Santhahu Saadhhasangath Thar Jaanhigaa ||3||1||

Says Kabeer, listen, O Saints: in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall be saved. ||3||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

Raag Maaroo Baanee Ravidhaas Jeeo Kee

Raag Maaroo, The Word Of Ravi Daas Jee:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੬


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੬


ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥

Aisee Laal Thujh Bin Koun Karai ||

O Love, who else but You could do such a thing?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੁ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤ੍ਰੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Gareeb Nivaaj Guseeaa Maeraa Maathhai Shhathra Dhharai ||1|| Rehaao ||

O Patron of the poor, Lord of the World, You have put the canopy of Your Grace over my head. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਜਾ ਕੀ ਛੋਤਿ ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤਾ ਪਰ ਤੁਹੀ ਢਰੈ ॥

Jaa Kee Shhoth Jagath Ko Laagai Thaa Par Thuhanaee Dtarai ||

Only You can grant Mercy to that person whose touch pollutes the world.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਨੀਚਹ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦੁ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨ ਡਰੈ ॥੧॥

Neecheh Ooch Karai Maeraa Gobindh Kaahoo Thae N Ddarai ||1||

You exalt and elevate the lowly, O my Lord of the Universe; You are not afraid of anyone. ||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ ॥

Naamadhaev Kabeer Thilochan Sadhhanaa Sain Tharai ||

Naam Dayv, Kabeer, Trilochan, Sadhana and Sain crossed over.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥

Kehi Ravidhaas Sunahu Rae Santhahu Har Jeeo Thae Sabhai Sarai ||2||1||

Says Ravi Daas, listen, O Saints, through the Dear Lord, all is accomplished. ||2||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੧) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਮਾਰੂ ॥

Maaroo ||

Maaroo:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੬


ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਿਤਰੁ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਕਾਮਧੇਨ ਬਸਿ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ॥

Sukh Saagar Surithar Chinthaaman Kaamadhhaen Bas Jaa Kae Rae ||

The Lord is the ocean of peace; the miraculous tree of life, the jewel of miracles and the wish-fulfilling cow are all under His power.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਕਰ ਤਲ ਤਾ ਕੈ ॥੧॥

Chaar Padhaarathh Asatt Mehaa Sidhh Nav Nidhh Kar Thal Thaa Kai ||1||

The four great blessings, the eight great miraculous spiritual powers and the nine treasures are in the palm of His hand. ||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨ ਜਪਸਿ ਰਸਨਾ ॥

Har Har Har N Japas Rasanaa ||

Why don't you chant the Lord's Name, Har, Har, Har?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਅਵਰ ਸਭ ਛਾਡਿ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Avar Sabh Shhaadd Bachan Rachanaa ||1|| Rehaao ||

Abandon all other devices of words. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਚਉਤੀਸ ਅਛਰ ਮਾਹੀ ॥

Naanaa Khiaan Puraan Baedh Bidhh Chouthees Ashhar Maahee ||

The many epics, the Puraanas and the Vedas are all composed out of the letters of the alphabet.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਬਿਆਸ ਬੀਚਾਰਿ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥੨॥

Biaas Beechaar Kehiou Paramaarathh Raam Naam Sar Naahee ||2||

After careful thought, Vyaasa spoke the supreme truth, that there is nothing equal to the Lord's Name. ||2||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ ਬਡੇ ਭਾਗਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

Sehaj Samaadhh Oupaadhh Rehath Hoe Baddae Bhaag Liv Laagee ||

In intuitive Samaadhi, their troubles are eliminated; the very fortunate ones lovingly focus on the Lord.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ ॥੩॥੨॥੧੫॥

Kehi Ravidhaas Oudhaas Dhaas Math Janam Maran Bhai Bhaagee ||3||2||15||

Says Ravi Daas, the Lord's slave remains detached from the world; the fear of birth and death runs away from his mind. ||3||2||15||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਰਵਿਦਾਸ) (੨) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Ravidas


 
Displaying Ang 1106 of 1430