. Sri Guru Granth Sahib Ji -: Ang : 1102 -: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Guru Granth Sahib

 
Displaying Ang 1102 of 1430

ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਬਹਾਲਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਕ ॥

Saajhee Gur Naal Behaaliaa Sarab Sukh Paaeik ||

He has made me a partner with the Guru; I have obtained all peace and comforts.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਗਿਆਨੁ ਰਾਸਿ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਸਉਪਿਓਨੁ ਇਸੁ ਸਉਦੇ ਲਾਇਕ ॥

Giaan Raas Naam Dhhan Soupioun Eis Soudhae Laaeik ||

He has blessed me with the capital, the wealth of spiritual wisdom; He has made me worthy of this merchandise.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

Salok Ddakhanae Ma 5 ||

Shalok, Dakhanay, Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਮੈ ਨਾਲਹੁ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਲਾਇਕ ॥੨੧॥

Mai Naalahu Kadhae N Vishhurrai Har Pithaa Sabhanaa Galaa Laaeik ||21||

He is with me, and shall never separate from me; the Lord, my father, is potent to do everything. ||21||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੧):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਢੂਢਿ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ ॥

Naanak Kacharriaa Sio Thorr Dtoodt Sajan Santh Pakiaa ||

O Nanak, break away from the false, and seek out the Saints, your true friends.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਓਇ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ਓਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋੜਿ ॥੧॥

Oue Jeevandhae Vishhurrehi Oue Mueiaa N Jaahee Shhorr ||1||

The false shall leave you, even while you are still alive; but the Saints shall not forsake you, even when you are dead. ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਨਾਨਕ ਬਿਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਨਿ ਘੁਰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ ॥

Naanak Bijuleeaa Chamakann Ghuranih Ghattaa Ath Kaaleeaa ||

O Nanak, the lightning flashes, and thunder echoes in the dark black clouds.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬਰਸਨਿ ਮੇਘ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗਮਿ ਪਿਰੀ ਸੁਹੰਦੀਆ ॥੨॥

Barasan Maegh Apaar Naanak Sangam Piree Suhandheeaa ||2||

The downpour from the clouds is heavy; O Nanak, the soul-brides are exalted and embellished with their Beloved. ||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਸੀਤਲ ਪਵਣ ਝੁਲਾਰਦੇ ॥

Jal Thhal Neer Bharae Seethal Pavan Jhulaaradhae ||

The ponds and the lands are overflowing with water, and the cold wind is blowing.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੇਜੜੀਆ ਸੋਇੰਨ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੰਦੀਆ ॥

Saejarreeaa Soeinn Heerae Laal Jarrandheeaa ||

Her bed is adorned with gold, diamonds and rubies;

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੁਭਰ ਕਪੜ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣੀ ਤਤੀਆ ॥੩॥

Subhar Kaparr Bhog Naanak Piree Vihoonee Thatheeaa ||3||

She is blessed with beautiful gowns and delicacies, O Nanak, but without her Beloved, she burns in agony. ||3||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੈ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੈ ਕਰਣਾ ॥

Kaaran Karathai Jo Keeaa Soee Hai Karanaa ||

He does the dees which the Creator causes him to do.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਜੇ ਸਉ ਧਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਪਾਵਹਿ ਧੁਰਿ ਲਹਣਾ ॥

Jae So Dhhaavehi Praaneeaa Paavehi Dhhur Lehanaa ||

Even if you run in hundreds of directions, O mortal, you shall still receive what you are pre-destined to receive.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕਿਛੂ ਨ ਲਭਈ ਜੇ ਫਿਰਹਿ ਸਭ ਧਰਣਾ ॥

Bin Karamaa Kishhoo N Labhee Jae Firehi Sabh Dhharanaa ||

Without good karma, you shall obtain nothing, even if you wander across the whole world.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਉ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਭੈ ਡਰੁ ਦੂਰਿ ਕਰਣਾ ॥

Gur Mil Bho Govindh Kaa Bhai Ddar Dhoor Karanaa ||

Meeting with the Guru, you shall know the Fear of God, and other fears shall be taken away.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਭੈ ਤੇ ਬੈਰਾਗੁ ਊਪਜੈ ਹਰਿ ਖੋਜਤ ਫਿਰਣਾ ॥

Bhai Thae Bairaag Oopajai Har Khojath Firanaa ||

Through the Fear of God, the attitude of detachment wells up, and one sets out in search of the Lord.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਹਜੁ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰਣਾ ॥

Khojath Khojath Sehaj Oupajiaa Fir Janam N Maranaa ||

Searching and searching, intuitive wisdom wells up, and then, one is not born to die again.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੮
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਹਿਆਇ ਕਮਾਇ ਧਿਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਣਾ ॥

Hiaae Kamaae Dhhiaaeiaa Paaeiaa Saadhh Saranaa ||

Practicing meditation within my heart, I have found the Sanctuary of the Holy.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੯
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥

Pehilaa Maran Kabool Jeevan Kee Shhadd Aas ||

First, accept death, and give up any hope of life.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

Salok Ma 5 ||

Shalok, Dakhanay Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਬੋਹਿਥੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਚੜਾਏ ਤਿਸੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੨੨॥

Bohithh Naanak Dhaeo Gur Jis Har Charraaeae This Bhoujal Tharanaa ||22||

Whoever the Lord places on the boat of Guru Nanak, is carried across the terrifying world-ocean. ||22||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੨):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੦
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥

Hohu Sabhanaa Kee Raenukaa Tho Aao Hamaarai Paas ||1||

Become the dust of the feet of all, and then, you may come to me. ||1||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩) ਸ. (ਮਃ ੫) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਮੁਆ ਜੀਵੰਦਾ ਪੇਖੁ ਜੀਵੰਦੇ ਮਰਿ ਜਾਨਿ ॥

Muaa Jeevandhaa Paekh Jeevandhae Mar Jaan ||

See, that only one who has died, truly lives; one who is alive, consider him dead.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੧
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਸਿਉ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥੨॥

Jinhaa Muhabath Eik Sio Thae Maanas Paradhhaan ||2||

Those who are in love with the One Lord, are the supreme people. ||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩) ਸ. (ਮਃ ੫) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਃ ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ ॥

Jis Man Vasai Paarabreham Nikatt N Aavai Peer ||

Pain does not even approach that person, within whose mind God abides.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੨
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਭੁਖ ਤਿਖ ਤਿਸੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੀਰ ॥੩॥

Bhukh Thikh This N Viaapee Jam Nehee Aavai Neer ||3||

Hunger and thirst do not affect him, and the Messenger of Death does not approach him. ||3||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩) ਸ. (ਮਃ ੫) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਰੂ ਵਾਰ:੨ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਹ ਅਡੋਲੈ ॥

Keemath Kehan N Jaaeeai Sach Saah Addolai ||

Your worth cannot be estimated, O True, Unmoving Lord God.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੩
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਓਪਤਿ ਸਭ ਪਰਲੈ ॥

Bhannan Gharran Samarathh Hai Oupath Sabh Paralai ||

You are all-powerful, to form and break; You create and destroy all.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀਆ ਕਉਣੁ ਤੁਧੁਨੋ ਤੋਲੈ ॥

Sidhh Saadhhik Giaanee Dhhiaaneeaa Koun Thudhhuno Tholai ||

The Siddhas, seekers, spiritual teachers and meditators - who among them can measure You?

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੪
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਭ ਬੋਲੈ ॥

Karan Kaaran Samarathh Hai Ghatt Ghatt Sabh Bolai ||

You are all-powerful to act, and inspire all to act; You speak through each and every heart.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਸਭਸੈ ਕਿਆ ਮਾਣਸੁ ਡੋਲੈ ॥

Rijak Samaahae Sabhasai Kiaa Maanas Ddolai ||

You give sustanance to all; why should mankind waver?

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਗਹਿਰ ਗਭੀਰੁ ਅਥਾਹੁ ਤੂ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਅਮੋਲੈ ॥

Gehir Gabheer Athhaahu Thoo Gun Giaan Amolai ||

You are deep, profound and unfathomable; Your virtuous spiritual wisdom is priceless.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀਆ ਧੁਰਿ ਮਉਲੈ ॥

Soee Kanm Kamaavanaa Keeaa Dhhur Moulai ||

They do the deeds which they are pre-ordained to do.

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ॥੨੩॥੧॥੨॥

Thudhhahu Baahar Kishh Nehee Naanak Gun Bolai ||23||1||2||

Without You, there is nothing at all; Nanak chants Your Glorious Praises. ||23||1||2||

ਮਾਰੂ ਵਾਰ² (ਮਃ ੫) (੨੩):੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

Raag Maaroo Baanee Kabeer Jeeo Kee

Raag Maaroo, The Word Of Kabeer Jee:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੧੦੨


ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥

Paddeeaa Kavan Kumath Thum Laagae ||

O Pandit, O religious scholar, in what foul thoughts are you engaged?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਬੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Booddahugae Paravaar Sakal Sio Raam N Japahu Abhaagae ||1|| Rehaao ||

You shall be drowned, along with your family, if you do not meditate on the Lord, you unfortunate person. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਕਿਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚੰਦਨ ਜਸ ਭਾਰਾ ॥

Baedh Puraan Parrae Kaa Kiaa Gun Khar Chandhan Jas Bhaaraa ||

What is the use of reading the Vedas and the Puraanas? It is like loading a donkey with sandalwood.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੨ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


 
Displaying Ang 1102 of 1430