. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਨਿਜੁ ਨ੍ਰਿਪ ਆਪੁ ਸੰਘਾਰਿ ਕੈ ਰਾਨੀ ਚਰਿਤ ਬਨਾਇ ॥

Herself killing the Raja she had staged a deception,

निजु न्रिप आपु संघारि कै रानी चरित बनाइ ॥


ਰੰਕਹਿ ਲੈ ਰਾਜਾ ਕਿਯੋ ਹ੍ਰਿਦੈ ਹਰਖ ਉਪਜਾਇ ॥੧੭॥

And felt much appeased by making the pauper a Raja.(17)(1)

रंकहि लै राजा कियो ह्रिदै हरख उपजाइ ॥१७॥