. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਬਨਿਯੋ ਗ੍ਵਾਰਿਏਰ ਕੇ ਮਾਹੀ ॥

बनियो ग्वारिएर के माही ॥


ਘਰ ਧਨ ਬਹੁ ਖਰਚਤ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

A Shah used to live in Gwalior and he had lot of wealth in his house.

घर धन बहु खरचत कछु नाही ॥


ਤਾ ਕੋ ਘਰ ਤਸਕਰ ਇਕ ਆਯੋ ॥

ता को घर तसकर इक आयो ॥


ਤਿਨ ਸਾਹੁਨਿ ਸੋ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ ॥੧॥

Once, when a thief came to his house and he discussed with his wife.(1)

तिन साहुनि सो बचन सुनायो ॥१॥