. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਮੈ ਜੁਗਿਯਾ ਕਹ ਦਯੋ ਹਟਾਈ ॥

मै जुगिया कह दयो हटाई ॥


ਵਾ ਚੇਲਾ ਕਹ ਲਯੋ ਛਪਾਈ ॥

‘I persuaded the ascetic to spare him and hid away the disciple.

वा चेला कह लयो छपाई ॥


ਚਲਹੁ ਨਾਥ ਉਠਿ ਤੁਮੈ ਦਿਖਾਊ ॥

चलहु नाथ उठि तुमै दिखाऊ ॥


ਤਾ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਹ੍ਰਿਦੈ ਸਿਰਾਊ ॥੯॥

‘Now, come and I will show you to eliminate your doubt.(9)

ता ते तुमरो ह्रिदै सिराऊ ॥९॥