. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਰਸ ਮੰਜਰੀ ਨਾਮ ਤਿਹ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ॥

In the country of Punjab, there lived a woman from whom the Moon had acquired its brilliance.(1)

रस मंजरी नाम तिह त्रिय को ॥


ਨਿਰਖਿ ਪ੍ਰਭਾ ਲਾਗਤ ਸੁਖ ਜਿਯ ਕੋ ॥

Ras Manjri was her name and on seeing her one’s mind attained bliss.

निरखि प्रभा लागत सुख जिय को ॥


ਤਾ ਕੋ ਨਾਥ ਬਿਦੇਸ ਸਿਧਾਰੋ ॥

ता को नाथ बिदेस सिधारो ॥


ਤਿਹ ਜਿਯ ਸੋਕ ਤਵਨ ਕੌ ਭਾਰੋ ॥੨॥

Her husband had departed for a foreign land which gave her a big shock.(2)

तिह जिय सोक तवन कौ भारो ॥२॥