. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਉਠਿ ਚਲਾ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰਾ ਨਾਰਿ ॥

After remembering the Godly Name, he tried to sneak out,

राम नाम लै उठि चला जात निहारा नारि ॥


ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੈ ਉਠੀ ਅਤਿ ਚਿਤ ਕੋਪ ਬਿਚਾਰ ॥੫॥

She flew into rage and shouted, ‘thief, thief.’(5)

चोर चोर कहि कै उठी अति चित कोप बिचार ॥५॥