. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕ ਕੁਠਰਿਯਾ ਬੀਚ ਰਾਵ ਕੋ ਰਾਖਿਯੋ ॥

एक कुठरिया बीच राव को राखियो ॥


ਰੋਇ ਬਚਨ ਮੂਰਖ ਸੋ ਇਹ ਬਿਧਿ ਭਾਖਿਯੋ ॥

She hid the Raja in the inner dark room and came out crying and said

रोइ बचन मूरख सो इह बिधि भाखियो ॥


ਰੈਨ ਸਮੈ ਇਕ ਬੁਰੋ ਸੁਪਨ ਮੁਹਿ ਆਇਯੋ ॥

रैन समै इक बुरो सुपन मुहि आइयो ॥


ਹੋ ਜਾਨੁਕ ਤੋ ਕਹ ਸ੍ਯਾਮ ਭੁਜੰਗ ਚਬਾਇਯੋ ॥੭॥

To that naive, ‘I had a bad dream last night you were bitten by a black reptile.(7)

हो जानुक तो कह स्याम भुजंग चबाइयो ॥७॥