. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਮੁੰਡ ਕੀ ਮਾਲ ਦਿਸਾਨ ਕੇ ਅੰਬਰ ਬਾਮ ਕਰਿਯੋ ਗਲ ਮੈ ਅਸਿ ਭਾਰੋ ॥

Surrounded by robes, you adore your head with rosary, and wearing a heavy sword.

मुंड की माल दिसान के अमबर बाम करियो गल मै असि भारो ॥


ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਰਾਲ ਦਿਪੈ ਦੋਊ ਭਾਲ ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ ਅਨਿਯਾਰੋ ॥

Your dreadful red eyes, illuminating your forehead, are auspicious.

लोचन लाल कराल दिपै दोऊ भाल बिराजत है अनियारो ॥


ਛੂਟੇ ਹੈ ਬਾਲ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲ ਲਸੈ ਰਦ ਪੰਤਿ ਉਜ੍ਯਾਰੋ ॥

Your tresses are flaring, and teeth are sparkling.

छूटे है बाल महा बिकराल बिसाल लसै रद पंति उज्यारो ॥


ਛਾਡਤ ਜ੍ਵਾਲ ਲਏ ਕਰ ਬ੍ਯਾਲ ਸੁ ਕਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਤਿਹਾਰੋ ॥੧੭॥

Your viperous hands are snarling out flames.And God Almighty is your protector.(17)

छाडत ज्वाल लए कर ब्याल सु काल सदा प्रतिपाल तिहारो ॥१७॥