. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਪੁਨਰਿ ਦੂਨ ਕੋ ਲੂਟ ਲੀਨੋ ਸੁਧਾਰੰ ॥

पुनरि दूनि को लूट लीनो सुधारं ॥


ਕੋਈ ਸਾਮੁਹੇ ਹ੍ਵੈ ਸਕਿਯੋ ਨ ਗਵਾਰੰ ॥

Then he plundered the Doon thoroughly, none could face the barbarian.

कोई सामुहे ह्वै सकियो न गवारं ॥


ਲੀਯੋ ਛੀਨ ਅੰਨੰ ਦਲੰ ਬਾਟਿ ਦੀਯੰ ॥

लीयो छीन अंनं दलं बांटि दीयं ॥


ਮਹਾ ਮੂੜਿਯੰ ਕੁਤਸਤੰ ਕਾਜ ਕੀਯੰ ॥੩॥

He took away forcibly the foodgrains and distributed them (amongst the soldiers), the big fool thus committed a very bad act.3.

महा मूड़ियं कुतसतं काज कीयं ॥३॥