. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕਰਿ ਕੋਪ ਪਾਰਸ ਰਾਇ ॥

करि कोप पारस राइ ॥


ਕਰਿ ਆਪਿ ਅਗਨਿ ਜਰਾਇ ॥

Getting infuriated, Parasnath burnt the fire in his hand,

कर आप अगनि जराइ ॥


ਸੋ ਭਈ ਸੀਤਲ ਜ੍ਵਾਲ ॥

सो भई सीतल ज्वाल ॥


ਅਤਿ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਰਾਲ ॥੩੫੫॥

which was dreadful in sight, but became cold there.128.355.

अति काल रूप कराल ॥१२८॥३५५॥