. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਅਬ ਮੋ ਤੇ ਏਈ ਜਿਨਿ ਜਾਈ ॥

अब मो ते एई जिणि जाई ॥


ਕਹਿ ਮੁਨਿ ਮੋਹਿ ਕਥਾ ਸਮਝਾਈ ॥

“Now they will not go away from me, O sage ! describe them to me with clarity

कहि मुनि मोहि कथा समझाई ॥


ਅਬ ਮੈ ਦੇਖਿ ਬਨਾਵੌ ਚਿਖਾ ॥

अब मै देख बनावौ चिखा ॥


ਪੈਠੌ ਬੀਚ ਅਗਨਿ ਕੀ ਸਿਖਾ ॥੩੫੨॥

“Now I prepare my own funeral pyre within your view, and sit within the fire-flames.”125.352.

पैठौ बीच अगनि की सिखा ॥१२५॥३५२॥