. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਜੋ ਇਨ ਜੀਤਿ ਸਕੌ ਨਹਿ ਭਾਈ ॥

If I cannot conquer them, I

जौ इन जीति सकौ नहि भाई ॥


ਤਉ ਮੈ ਜੋਰ ਚਿਤਾਹਿ ਜਰਾਈ ॥

Shall burn myself on the funeral pure

तउ मै जरो चिताहि जराई ॥


ਮੈ ਇਨ ਕਹਿ ਮੁਨਿ ਜੀਤਿ ਨ ਸਾਕਾ ॥

O sage ! I could not conquer them

मै इन कह मुनि जीति न साका ॥


ਅਬ ਮੁਰ ਬਲ ਪੌਰਖ ਸਬ ਥਾਕਾ ॥੩੪੯॥

My strength and courage have weakened.122.349.

अब मुर बल पौरख सभ थाका ॥१२२॥३४९॥