. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਬਨਾਈ ॥

जब पहिले हम स्रिसटि बनाई ॥


ਦਈਤ ਰਚੇ ਦੁਸਟ ਦੁਖ ਦਾਈ ॥

When I created the world in the beginning, I created the ignominious and dreadful Daityas.

दईत रचे दुसट दुखदाई ॥


ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹ੍ਵੈ ਗਏ ॥

ते भुज बल बवरे ह्वै गए ॥


ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ ॥੬॥

Who became mad with power and abandoned the worship of Supreme Purusha.6.

पूजत परम पुरख रहि गए ॥६॥