. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਚਿਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ॥

चित न भयो हमरो आवन कहि ॥


ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਰੁਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ॥

I had no desire to come, because I was totally absorbed in devotion for the Holy feet of the Lord.

चुभी रही स्रुति प्रभु चरनन महि ॥


ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਾਯੋ ॥

जिउ तिउ प्रभ हम को समझायो ॥


ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕਿ ਪਠਾਯੋ ॥੫॥

But the Lord made me understand His Will and sent me in this world with the following words.5.

इम किह कै इह लोकि पठायो ॥५॥