. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਦੁੰਦਭਿ ਤਬੈ ਬਜਾਇ ਆਏ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਨਿਕਟਿ ॥

दुंदभ तबै बजाइ आए जो मथुरा निकटि ॥


ਤਾ ਛਬਿ ਕੋ ਨਿਰਖਾਇ ਹਰਖ ਭਇਓ ਹਰਿਖਾਇ ਕੈ ॥੨੬॥

Beating their drums, they came near Mathura and all the people were pleased to see their elegance.26.

ता छबि को निरखाइ हरख भयो हरिखाइ कै ॥२६॥