. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਇਹ ਜਗੁ ਧੂਅਰੋ ਧਉਲਹਰਿ ਕਿਹ ਕੇ ਆਯੋ ਕਾਮ ॥

This world is the palace of smoke which had been of no value to anyone

इह जग धूअरो धउलहरि किह के आयो काम ॥


ਰਘੁਬਰ ਬਿਨੁ ਸੀਅ ਨਾ ਜੀਐ ਸੀਅ ਬਿਨ ਜੀਐ ਨ ਰਾਮ ॥੮੪੮॥

Sita could not live without Ram and it is impossible for Ram to remain alive without Sita.848.

रघुबर बिनु सीअ ना जीऐ सीअ बिन जीऐ न राम ॥८४८॥