. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਭੋਗ ਕਮਾਇ ਗਈ ਡੇਰੈ ਜਬ ॥

भोग कमाइ गई डेरै जब ॥


ਸਖਿਯਨ ਸਾਥ ਬਖਾਨੋ ਇਮ ਤਬ ॥

सखियन साथ बखानो इम तब ॥


ਇਹ ਰਾਜੈ ਮੁਹਿ ਆਜੁ ਬੁਲਾਯੋ ॥

इह राजै मुहि आजु बुलायो ॥


ਦਿਨ ਹੀ ਮੋ ਸੰਗ ਭੋਗ ਕਮਾਯੋ ॥੬॥

दिन ही मो संग भोग कमायो ॥६॥