. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਜਿਹ ਤਿਹ ਬਿਧਿ ਭੂਪਹਿ ਫੁਸਲਾਇ ॥

जिह तिह बिधि भूपहि फुसलाइ ॥


ਮਿਲਤ ਭਈ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹ ਆਇ ॥

मिलत भई दिन ही कह आइ ॥


ਆਨਿ ਗਰੇ ਤਾ ਕੇ ਲਪਟਾਈ ॥

आनि गरे ता के लपटाई ॥


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਿਨ ਕੇਲ ਰਚਾਈ ॥੪॥

भाति भाति तिन केल रचाई ॥४॥