. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਸਿਵਦੇਈ ਤਿਹ ਨਾਰਿ ਬਿਚਛਨ ॥

सिवदेई तिह नारि बिचछन ॥


ਰੂਪਵਾਨ ਗੁਨਵਾਨ ਸੁਲਛਨ ॥

रूपवान गुनवान सुलछन ॥


ਰਾਜਾ ਆਪੁ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਨਾਵਤ ॥

राजा आपु चरित्र बनावत ॥


ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿ ਇਸਤ੍ਰਿਯਨ ਸੁਨਾਵਤ ॥੨॥

लिखि लिखि पड़ि इसत्रियन सुनावत ॥२॥